Kolme hymyilevää ihmistä keltaisissa huomiotakeissa. Taustalla puita.

Maaperä kuntoon -ohjelma

Tehtävämme on taata suomalaisille turvallinen elinympäristö kestävällä tavalla. Selvitämme ja puhdistamme merkittäviä pilaantuneita alueita koko Suomessa. Hyödynnämme ja edistämme alan viimeisintä tietotaitoa ja uusia, kestäviä menetelmiä pilaantuneiden alueiden kokonaisvaltaiseen hallintaan.

Ajankohtaista

Tutustu kehityshankkeeseen "Maaperän puhdistusmenetelmien ilmastovaikutukset": 

Tavoitteet

Maaperä kuntoon -ohjelman tavoitteena on tunnistaa valtakunnallisesti merkittävät, niin kutsutut isännättömät pilaantuneet alueet, joiden pilaajaa ei saada selville tai tavoiteta, tai joiden selvittäminen tai puhdistaminen olisi muulle taholle ilmeisen kohtuutonta. Ohjelma edistää ympäristön ja terveyden kannalta kiireellisten kohteiden selvittämistä ja puhdistamista, ja tavoitteena on saada alueiden mahdolliset riskit kestävällä tavalla hallintaan.

Ohjelma jakautuu kahteen osaan:

  1. alueiden pilaantuneisuuden selvittäminen sekä riskin- ja puhdistustarpeen arviointi
  2. pilaantuneeksi todettujen alueiden puhdistaminen ja muu riskienhallinta.

Ohjelman keskeiset tavoitteet on esitetty 2015 julkaistussa Valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiassa. Päätavoitteena on saada pilaantuneiden maa-alueiden merkittävät riskit terveydelle ja ympäristölle hallintaan kestävällä tavalla 2040 mennessä.

Toteutus

Ohjelman toteuttaminen on keskitetty Pirkanmaan ELY-keskukseen. Kohteiden selvittämistä ja puhdistamista voidaan tukea valtionavustuksella tai järjestämällä kohteen selvittäminen tai puhdistaminen Pirkanmaan ELY-keskuksen toimesta.
Maaperä kuntoon -ohjelmaan valitaan vuosittain noin 30–40 kohdetta, joiden selvittämisen Pirkanmaan ELY-keskus järjestää. Riskikohteita pisteytetään valtakunnallisesti hyödyntämällä Suomen ympäristökeskuksen sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ylläpitämää maaperän tilan tietojärjestelmää (MATTI).

Pisteytyksessä käytetään mallia, joka huomioi muun muassa mahdollisesti pilaantuneen alueen etäisyydet luonnonsuojelu- ja pohjavesialueisiin, vesistöihin ja asutukseen. Kohteista neuvotellaan kunkin alueellisen ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskuksilla on mahdollisuus esittää selvitettäviksi myös muita, alueellisen tiedon pohjalta merkittäviä riskikohteita, jotka täyttävät järjestämisen ehdot. Kunkin kohteen selvittämisestä neuvotellaan myös kunnan sekä muiden mahdollisten asianosaisten kanssa. Selvitysten järjestämisestä tehdään valituskelpoinen päätös.

Edistämme Maaperä kuntoon -ohjelmassa kestävää riskienhallintaa aina selvitysvaiheesta puhdistukseen saakka. Niin selvityksiä kuin puhdistuksia kilpailuttaessamme tarjoamme konsulteille mahdollisuutta Green Dealiin, jossa maksamme suurempaa korvausta silloin kun hankkeessa hyödynnettävissä koneissa ei käytetä fossiilisia polttoaineita.

Puhdistaminen perustuu aina riskiin, eli ohjelmassa ei puhdisteta alueita turhaan tai varmuuden vuoksi. Jos selvitetyssä kohteessa todetaan tutkimusten perustella puhdistustarve, edellytämme kestävyyden arviointia Maaperä kuntoon -ohjelmassa kehitetyllä KESY-työkalulla. Kestävyyden arvioinnissa huomioidaan niin hankkeen taloudelliset, sosiaaliset kuin ekologiset vaikutukset.

Tulokset

Ohjelmassa on selvitetty ja puhdistettu muun muassa kaatopaikkojen, ampumaratojen, sahojen, kyllästämöjen sekä muun teollisen aiheuttamia pilaantuneita alueita. Vuoden 2023 loppuun mennessä ohjelmassa on selvitetty lähes 300 alueen pilaantuneisuus ja käynnistetty lähes 30 kohteen puhdistaminen. Kunkin vuoden tuloksia on esitelty tarkemmin vuosiraporteissa (alla vain saavutettavat):


Yhteyshenkilö

Kari Pyötsiä, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, [email protected], +358 295 036 372