Pilaantuneen alueen fysikaalinen puhdistaminen

Pilaantuneen maaperän tai pohjaveden fysikaalinen puhdistaminen lyhyesti:

  • toteutetaan maa-aineksia kaivamatta ja pohjavettä siirtämättä (in-situ)
  • menetelminä termiset menetelmät, pump&treat, ilmastus ja huokosilmakäsittely
  • haitta-aineet hajotetaan tai niiden kulkeutumista heikennetään fysikaalisten prosessien avulla
  • lyhyt käsittelyaika.

Fysikaaliset puhdistusmenetelmät perustuvat haitta-aineiden hajoamiseen, kulkeutumisen heikentymiseen tai siirtämiseen fysikaalisten prosessien avulla. Menetelmät perustuvat muun muassa ilmavirtaan, vesivirtaan, paineeseen, lämpöön tai sähkövirtaan. Käsittelyn kesto on yleensä lyhyt ja menetelmät ovat usein tehokkaita.

Ilmastus ja huokosilmakäsittely ovat tyypillisiä fysikaalisia menetelmiä maaperän ja pohjaveden puhdistamiseksi. Ilmastuksessa maaperään tai pohjaveteen injektoidaan ilmaa, joka haihduttaa haitta-aineet ja kuljettaa ne mukanaan. Huokosilmakäsittelyssä maaperästä tai pohjavedestä poistetaan haihtuvia ja puolihaihtuvia yhdisteitä alipaineen avulla. Maaperästä poistettavat kaasut käsitellään esimerkiksi aktiivihiilisuodatuksella tai katalyyttisellä poltolla.

Termisessä poltossa käytetään korkeaa lämpötilaa tuhoamaan haitta-aineita hapellisissa olosuhteissa, kun taas termisessä desorptiossa käytetään matalampia lämpötiloja haitta-aineiden haihduttamiseen. Poltossa syntyvät päästöt käsitellään.

Maan huuhtelussa maahan johdetaan imeyttämällä tai injektoimalla vettä, jossa voi olla myös haitta-aineen liukoisuutta lisääviä aineita. Huuhtelussa käytetään hyväksi haitta-aineiden vesiliukoisuutta. Liukoisten haitta-aineiden käsittelyssä voidaan hyödyntää pump & treat -menetelmää, jossa haitta-aineita sisältävä vesi pumpataan käsittelylaitokseen, mistä se johdetaan takaisin ympäristöön tai jatkokäsittelyyn jäteveden puhdistamolle.

Kaivetun maa-aineksen pesussa hienot maahiukkaset erotetaan raskaammista, jolloin haitta-aineet tiivistyvät pienempään määrään maata. Pesussa erottelu voi perustua partikkelien kokoon, ominaispainoon, pintaominaisuuksiin tai näiden yhdistelmiin. Haitta-ainepitoinen jae eli pesurejekti vaatii usein jatkokäsittelyä muilla menetelmillä, ja puhdas jae voidaan hyötykäyttää kohteessa.

Elektrokineettisissä menetelmissä haitta-aineita, kemikaaleja ja vettä kuljetetaan sähkökemiallisten ja -kineettisten prosessien avulla elektrodeille ja tuotetaan kemiallisia reaktioita. Menetelmä perustuu maahan asetettuihin varauksellisiin elektrodeihin, joiden välillä kulkee sähkövirta.