KAJAK-kohde: Särkiniemi

Sijainti: Leppävirta

Selvitykset: 2021–2023 (Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Kunnostaminen: Kunnostustarve ei tiedossa.

Kohteen historia

Särkiniemen alueella on louhittu nikkeliä ja kuparia vuosina 2007–2008.  Alueella on ollut kaksi toiminnanharjoittajaa, Finn Nickel Oy ja Vulcan Kotalahti Oy, joista molemmat on asetettu konkurssiin.

Kaivokselta on louhittu malmia noin 124 000 tonnia ja sivukiveä noin 165 000 tonnia, josta noin 25 000 tonnia on sijoitettu avolouhoksen täyttöön. Malmi on viety rikastettavaksi Hituran kaivokselle. Alueelle jääneet kaivannaisjätteet ovat metallipitoista sivukiveä ja sivukivestä tehtyä mursketta.  Mursketta on hyödynnetty alueen teiden ja kenttien rakentamisessa. Toiminnan loputtua osa sivukivestä on maisemoitu.

Aikaisemmin havaittua

Alueella on tehty useita aikaisempia selvityksiä ja tutkimuksia, joissa on selvitetty alueen riskejä, tehty alustavia kunnostusvaihtoehtoihin liittyviä tutkimuksia sekä arvioitu yleisellä tasolla kunnostusmenetelmien vaikuttavuutta.

Särkiniemen kaivosaluetta ja sen ympäristöä kuormittavat kaivannaisjätealueet, murskevarasto, avolouhos, selkeytysaltaat ja tierakenteet. Happamien ja metallipitoisten valumavesien kuormitus suuntautuu läheisiin vesistöihin, Arkkuselkään ja Pitkälahteen. Sivukivialueen suotovedessä on havaittu korkeita nikkeli-, sulfaatti- ja rautapitoisuuksia. Nikkelin kuormitus sivukivi-, murske- ja avolouhosalueelta on arvioitu olevan noin 750 kg/vuosi.

Aiemmin tehdyn riskinarvioinnin perusteella on todettu, että kaivannaisjätealueen nikkelipitoisuuksista voi aiheutua ekologista haittaa voi alapuolisten vesistöjen syvänteissä erityisesti pohjaeläimille. Herkimmille nikkeliallergisille voi myös aiheutua terveyshaittaa uimisesta tai veden käytöstä pesuvetenä.

Käynnissä oleva selvitys

Pirkanmaan ELY-keskuksen KAJAK-hankkeessa toteutettavat selvitykset käynnistyivät syksyllä 2021, jolloin tehtiin ensimmäinen näytteenottokierros. Näytteitä otetaan lisää vuonna 2022, ja selvitysvaihe päättyy vuonna 2023. Arkkuselällä ja Pitkälahdella otetaan näytteitä kaloista, pohjaeläimistä, sedimenteistä ja pintavedestä. Kaivosalueella tutkitaan lisäksi pinta- ja pohjavettä, maaperää sekä kaivannaisjätteen laatua ja määrää.

Aiempien tutkimusten ja uusien, vuosien 2021–2022 selvitysten perusteella laaditaan riskinarviointi sekä kunnostustarpeen ja kestävyyden arvioinnit. Selvitykset toteuttaa Envineer Oy.