Kaivinkone kaivaa maata metsän keskellä.

Pilaantuneen maaperän puhdistaminen

Onko kiinteistösi maaperä tai pohjavesi todettu pilaantuneeksi? Kun alue on pilaantunut ja sillä todetaan puhdistustarve, tarvitaan erityistä tietotaitoa sekä monenlaisia toimenpiteitä, joten olemme koonneet avuksesi ohjeet, joiden avulla pääset liikkeelle.

Maaperää, pohjavettä tai sedimenttejä ryhdytään puhdistamaan vain, jos alue on todettu selvityksissä pilaantuneeksi ja sillä on lisäksi todettu ympäristö- tai terveysriskistä johtuva puhdistustarve. ELY-keskus (Turussa ja Helsingissä kaupunki) hyväksyy tutkimustulokset ja riskinarvioinnin sekä määrittää samalla lopullisen puhdistustarpeen. Puhdistamisen tavoitteena on saattaa alue tilaan, jossa siitä ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.

Vastuu pilaantuneen alueen puhdistamisesta on pilaantumisen aiheuttajalla. Jos aiheuttajaa ei saada selville tai vastuuseen, tai jos pilaantuminen on tapahtunut kiinteistön haltijan suostumuksella, on kiinteistön haltijan puhdistettava alue. Vanhoissa tapauksissa vastuukysymykset ovat usein epäselviä, ja mikäli vastuussa olevaa tahoa ei pystyä velvoittamaan puhdistamiseen, jää vastuu puhdistamisesta viime kädessä kunnalle.

Etene näin kun puhdistat pilaantuneen alueen

 1. Tilaa puhdistussuunnitelma asiantuntevalta ympäristöasiantuntijalta tai -konsultilla. PIMA-hankkeen toteuttaminen edellyttää erityisosaamista.
 2. Tee ELY-keskukselle (Helsingissä ja Turussa kaupungille) ilmoitus pilaantuneen alueen puhdistamisesta (PIMA-ilmoitus) vähintään 45 päivää ennen työn aloittamista. Viranomainen tekee puhdistamisesta päätöksen (PIMA-päätös), jossa annetaan puhdistamiseen liittyviä määräyksiä.
 3. Tilaa työmaan ympäristötekninen valvonta sekä tarvittaessa toteutussuunnitelma asiantuntevalta ympäristöasiantuntijalta tai -konsultilla.
 4. Teetä alueen puhdistaminen määräysten mukaisesti.
 5. Teetä puhdistamisesta loppuraportti ja toimita se ELY-keskukselle (tai Helsingissä ja Turussa kaupungille) hyväksyttäväksi.

Varaa suunnitteluun ja ilmoitusmenettelyyn riittävästi aikaa

Pohjan puhdistamiselle luo puhdistussuunnitelma, jonka laatii yleensä tilaajan palkkaama ympäristöasiantuntija tai -konsultti. Tämän jälkeen puhdistamisesta ilmoitetaan alueen ELY-keskukselle (Helsingissä ja Turussa kaupungille) PIMA-ilmoituksella, jonka mukana toimitetaan myös puhdistussuunnitelma. Ilmoitus on tehtävä vähintään 45 päivää ennen urakan aloittamista.

Puhdistussuunnitelma > PIMA-ilmoitus > PIMA-päätös (viranomainen) > Puhdistaminen > Loppuraportti (viranomaiselle)

Puhdistamisen eteneminen lyhyesti. Yksityiskohtaisempaa tietoa löydät esimerkiksi Pilaantuneen maa-alueen kunnostushankkeen tilaaminen -oppaasta.

 

ELY-keskus (Turussa ja Helsingissä kaupunki) tekee puhdistussuunnitelman perusteella PIMA-päätöksen, jossa määrätään puhdistamisen tavoitteesta ja käytännön toteutuksesta. Huomaathan, että tämän vuoksi puhdistamiseen voi hakea mahdollista valtionavustusta vasta lainvoimaisen PIMA-päätöksen jälkeen.

PIMA-päätöksen jälkeen voidaan edetä urakan kilpailuttamiseen ja hankintaan sekä varsinaisen puhdistamisen toteutukseen.  Puhdistamista valvoo käytännössä ympäristötekninen asiantuntija, ja myös varsinainen puhdistaminen kannattaa tilata asiantuntevalta urakoitsijalta. 

Puhdistaminen voidaan toteuttaa

 • paikan päällä maata kaivamatta tai pohjavettä siirtämättä (in-situ)
 • kaivamalla ja käsittelemällä maaperää tai pohjavettä paikan päällä (on-site) 
 • siirtämällä maaperää tai pohjavettä muualle käsiteltäväksi (off-site).

Puhdistamisen yhteydessä kaivettujen maa-ainesten käsittelyä ja sijoittamista ohjaa jätelaki.

ELY-keskus (Helsingissä ja Turussa kaupunki) valvoo hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja sitä, että puhdistaminen toteutetaan PIMA-päätöksen mukaisesti. Lopuksi puhdistamisesta laaditaan loppuraportti, jossa kuvataan työ toteutus ja tulokset. Raportti toimitetaan hyväksyttäväksi alueelliselle ELY-keskukselle (Turussa ja Helsingissä kaupungille), joka voi tarvittaessa pyytää raporttiin täydennystä tai selvennystä ennen sen hyväksymistä. Viranomainen tarkastaa loppuraporttista, että puhdistus on tehty pima-päätöksen mukaisesti, ja että hankkeessa on saavutettu pima-päätöksen mukaiset tavoitteet.

Puhdistamisen kustannukset

Puhdistamisen kustannuksiin vaikuttaa erityisesti se, puhdistetaanko pelkkää maaperää vai myös pohjavettä ja/tai sedimenttiä. Puhdistamisen yleinen kustannustaso perustuu alueen riskeihin ja tavoiteltuun puhdistustasoon. Hintaan vaikuttavat lukuisat muutkin kohdekohtaiset olosuhteet ja monet muut tekijät, kuten

 • puhdistettavan alueen pinta-ala ja pilaantuman syvyys (pieni kohde on suhteessa kallis, sillä valvonta- ja muut kiinteät kulut voivat olla samat kuin isossa kohteessa)
 • sijainti (kuljetusmatkat ja matkakulut)
 • sijainti pohjavesi- tai luonnonsuojelualueella
 • maaperän laatu ja pohjaveden ominaisuudet
 • haitta-aineiden valikoima, määrät, pitoisuudet ja ominaisuudet
 • tarve valmisteleville toimenpiteille (esim. puuston raivaaminen, kaapelinäytöt ja rakennetun ympäristön huomioiminen)
 • rakennusten purkamistarve
 • erikoiskaluston tarve
 • puhdistusmenetelmä
 • viranomaisen määräykset (PIMA-päätös)
 • vesiolosuhteet (veden pumppauksen tarve)
 • pilaantuneen maan kuljetus- ja vastaanottomaksut (merkittävä kustannus massanvaihtokohteissa)
 • maisemoinnin ja ennallistamisen tarve erityisesti piha-alueilla
 • kilpailutuksen ajankohta ja muut yksityiskohdat (mm. vuodenaika, markkinatilanne)
 • kiire ja aikataulu (ylimääräisiä kustannuksia voi tulla yhtä lailla kiireellisestä aikataulusta kuin viivästyksistä).