KAJAK-kohde Kärväsvaara

Sijainti: Kärväsvaara, Kemijärvi    
Seuranta: 2023-
Selvitykset: Tarve selviää seurannan jälkeen.
Kunnostaminen: Kunnostustarve ei tiedossa.

Kuvassa on Kärväsvaaran avolouhos Kemijärvellä.

Kohteen historia

Kärväsvaaran kaivos toimi vuosina 1959-1967 Kemijärvellä, ja kaivoksesta louhittiin rautamalmia maanalaisesta kaivoksesta sekä avolouhoksesta. Kokonaislouhintamäärä oli noin 1,35 Mt. Kaivosalueella on avolouhos, kaivostorni, maanalainen kaivos, peittämätön sivukivikasa kooltaan noin 0,16 Mt ja peittämätön rikastushiekka-alue kooltaan noin 0,34 Mt. Sivukiviä on käytetty myös kaivosalueen maanrakentamisessa.

Aikaisemmin havaittua

Entisen kaivosalueen ympäristöä kuormittavia lähteitä ovat mm. peittämättömät kaivannaisjätteiden jätealueet. 
Geologian tutkimuskeskuksen tekemässä selvityksessä havaittiin, että rikastushiekka-alueen valumavesissä kulkeutui ympäristöön sulfaatti- ja metallipitoisia vesiä. Korkeita metalli- ja rikkipitoisuuksia todettiin myös alapuolisen Rytilammen alusvedessä ja pohjasedimentissä. Kohteen kaivannaisjätteiden ympäristövaikutuksista ei ole kattavaa seurantatietoa eikä kaivannaisjätteiden ominaisuuksista ole tietoa. 

Käynnissä oleva seuranta

Kärväsvaara kuuluu kansalliseen luetteloon, johon on listattu käytöstä poistettuja ja hylättyjä kaivannaisjätealueita, joista aiheutuu tai voi aiheutua uhkaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle.

Kärväsvaara on yksi Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoiman KAJAK-hankkeen seurantakohteista, joiden mahdollisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia selvitetään KAJAK-hankkeessa.
Kärväsvaaran entisen kaivoksen ja sen kaivannaisjätealueiden seurantavaiheen tutkimuksissa tavoitteena on kartoittaa kohteen mahdollisia vaikutuksia kaivosalueen lähiympäristöön.

Seurantavaiheen tutkimukset alkoivat vuonna 2023 ja tutkimussuunnitelman mukaan kohteessa tutkitaan pintavesien tilaa kaivannaisjätealueella ja sen lähiympäristössä, pohjavesien ja lähialueen kaivovesien tilaa sekä pölyämisriskiä. Lisäksi arvioidaan alueella olevien kaivannaisjätteiden määrä sekä tutkitaan sivukiven ja rikastushiekan ominaisuuksia.

Seurannan tutkimus- ja suunnittelutyöt toteuttaa Ramboll Finland Oy.