Erityisissä poikkeustapauksissa valtio voi vastata kustannuksista kokonaan

Erityisissä poikkeustapauksissa valtio eli Pirkanmaan ELY-keskus voi järjestää pilaantuneen alueen selvittämisen tai puhdistamisen ja vastata kokonaan kustannuksista. 

Poikkeustapaus tulee kyseeseen, jos: 

  • Selvittäminen tai puhdistaminen on yleisen ympäristöedun kannalta välttämätöntä asian kiireellisyyden, alueiden järjestelmällisen selvittämisen, vastuutahon puuttumisen, luonnonsuojelulainsäädännön nojalla suojellun alueen suojelutarkoituksen turvaamisen, vedenhankintakäytössä olevan pohjavesialueen vedenoton turvaamisen tai muun näihin rinnastettavissa olevan syyn takia.
  • Pilaantuneisuudesta aiheutuu tai uhkaa aiheutua erityisen vakavaa 
  • vaaraa tai haittaa terveydelle tai yksilön asuinympäristölle.

Järjestäminen on harkinnanvaraista ja siihen voidaan ryhtyä vain ympäristöministeriön osoittaman määrärahan rajoissa. Edellytykset järjestämiselle ovat samat kuin valtionavustuksen myöntämiselle. Lisäksi edellytetään, että kyseessä on tilanne, jossa pilaantuneisuuden selvittäminen tai puhdistaminen on yleisen ympäristö- ja terveysedun näkökulmasta välttämätöntä.

Järjestäminen voi tulla vireille Pirkanmaan ELY-keskuksen aloitteesta Maaperä kuntoon -ohjelmassa toteutetun riskikohteiden pisteytyksen perusteella. Myös jokin muu taho voi tehdä järjestämisestä vapaamuotoisen aloitteen tai esityksen. Pirkanmaan ELY-keskus tekee järjestämisestä päätöksen, jota laadittaessa kuullaan asianosaisia, kuten kiinteistön omistajaa tai haltijaa, sekä tarvittaessa asianomaisen kunnan viranomaisia. Päätökseen voi hakea muutosta.