Menetelmiä pilaantuneen alueen tutkimiseen

Maaperän, pohjaveden tai sedimentin pilaantuneisuuden selvittäminen aloitetaan laatimalla tutkimussuunnitelma. Siinä esitetään menetelmät, joilla alueen pilaantuneisuus saadaan selvitettyä. Tutkimussuunnitelma sisältää historiatietojen keräämisen, ympäristöolosuhteiden selvittämisen sekä tutkimusmenetelmien määrittämisen.

Historiatietojen kerääminen

Pilaantuneisuuden selvittäminen alkaa alueen toiminnan ja historiatietojen keräämisellä, jotta tutkimukset voidaan kohdistaa oikeisiin haitta-aineisiin.  Selvitettäviä asioita ovat: 

 • alueella ollut toiminta ja toiminta-alue 
 • alueella käytetyt aineet 
 • toiminta-aika ja volyymi 
 • aiemmat tutkimukset, havainnot ja kunnostukset
 • viranomaisten tiedot, lausunnot ja päätökset.

Ympäristöolosuhteiden selvittäminen

Historiatietojen jälkeen on oleellista selvittää alueen ympäristöolosuhteet ja mahdolliset riskikohteet: 

 • pohjavesialueet (vedenottamot, kaivot) 
 • pintavedet 
 • asutus 
 • luonnonsuojelualueet
 • museoviraston suojelukohteet
 • muut herkällä käytöllä olevat alueet (päiväkodit, koulut).

Tutkimusmenetelmiä

Pilaantuneisuutta voidaan tutkia maaperä-, vesi- ja sedimenttinäytteillä. Näytteiden ottaminen arvioidaan tapauskohtaisesti olemassa olevien tietojen perusteella.

Maaperätutkimuksia: 

 • koekuoppatutkimukset lapiolla tai kaivinkoneella 
 • kairatutkimukset 
 • maatutkaluotaus 
 • huokoskaasunäytteet.

Vesitutkimuksia:

 • pohjavesitutkimukset pohjavesiputkesta, kaivosta tai lähteestä
 • pintavesinäytteet esimerkiksi järvestä, joesta tai ojasta.