Avustus maaperän tai pohjaveden pilaantuneisuuden selvittämiseen tai pilaantuneen alueen puhdistamiseen

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantumisesta aiheutuvan terveys- tai ympäristövaaran tai -haitan selvittämiseen sekä pilaantuneen alueen puhdistamiseen. Avustuskelpoisia kustannuksia ovat mm.:

  • selvittämisen suunnittelu-, tutkimus-, arviointi- ja raportointikustannukset 
  • puhdistamiskustannukset sekä niihin liittyvät tarpeelliset muut kustannukset 
  • rakennuksiin, rakennelmiin tai rakenteisiin liittyvät kustannukset, jotka ovat välttämättömiä selvittämisen tai puhdistamisen kannalta.

Valtiontuen edellytyksenä on, ettei pilaantumisen aiheuttajaa saada selville tai tavoiteta, tai ettei hän kykene vastaamaan kustannuksista. Lisäksi selvittämisen tai puhdistamisen on oltava avustuksen hakijalle ilmeisen kohtuutonta. Valtionavustusta ei voida myöntää

  • pilaantumisen aiheuttajalle
  • kunnan, yhdistyksen tai yrityksen hankkeelle, jonka toteuttaminen on aloitettu ennen avustuksen hakemista (pl. hakemuksen edellyttämät välittömät selvitykset)
  • yksityishenkilön tai kuolinpesän hankkeelle, jonka toteuttaminen on aloitettu yli kaksi vuotta ennen avustuksen hakemista (pl. hakemuksen edellyttämät välittömät selvitykset)
  • hankkeelle, jonka toteutus johtuu maankäytön muutoksesta
  • roskaantumisen siivoamiseen tai muuhun vastaavaan toimintaan, joka ei liity maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantumiseen tai sen vaaraan.

Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi kunnalle, yhdistykselle, yksityishenkilölle tai yritykselle. Yrityksiä ja muita taloudellista toimintaa harjoittavia yhteisöjä koskee EU:n valtiontukisääntely, joka rajoittaa tuen myöntämistä muun muassa vaikeuksissa oleville yrityksille. Valtionavustusta koskevissa asioissa sovelletaan PIMA-tukilain ohella myös valtionavustuslakia.

Avustuksen määrä

Valtionavustuksen määrään vaikuttavat muun tahon osallistuminen, vaaran tai haitan vakavuus tai todennäköisyys, hankkeen kiireellisyys sekä muut myönnetyt julkiset varat. Määrää alentaa kiinteistön omistajan tai haltijan tai hankkeen muun toteuttajan puhdistamisesta saama taloudellinen hyöty.

Valtionavustuksen määrä on enintään 50 % selvittämisen avustuskelpoisista kustannuksista ja 40 % puhdistamisen avustuskelpoisista kustannuksista. Avustus voi kattaa suuremman osan kustannuksista, jos 1) pilaantumisesta uhkaa aiheutua vakavaa vaaraa terveydelle tai ympäristölle tai 2) selvittämisestä tai puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset ovat avustuksen hakijalle erityisen kohtuuttomia.

 

Avustuksen määrän harkinnassa voidaan ottaa huomioon myös valittu menetelmä ja sen kestävyys. Avustusta voidaan myöntää pääsääntöisesti vain hakemuksen vireille tulemisen jälkeisiin kustannuksiin. Ainoastaan yksityishenkilöt ja kuolinpesät voivat hakea avustusta takautuvasti kahden vuoden ajan. Avustuspäätöksessä voidaan edellyttää, että hakija osallistuu hankkeen toteuttamiseen tai sen kustannuksiin.

Katso tästä kuvitteellisia esimerkkejä valtionavustuksen määrästä:

Valtionavustusta PIMA-hankkeille -webinaari

Millaisiin kohteisiin PIMA-hankkeille tarkoitettu valtionavustus soveltuu ja kuinka sitä haetaan? Katso tunnin tallenne webinaarista, jonka Pirkanmaan ELY-keskus järjesti 24.3.2021 muun muassa kunnille sekä muille tahoille, jotka valtionavustusta voivat hakea. Webinaari on hyödyllinen myös konsulteille ja urakoitsijoille, joiden on hyvä tunnistaa valtionavustukseen soveltuvat kohteet. Tallenteella on seuraavat puheenvuorot:

0:00 Valtionavustus pilaantuneille alueille - mistä on kyse? Kari Pyötsiä, projektipäällikkö, Pirkanmaan ELY-keskus

5:01 Myöntämisehdot ja soveltuvat kohteet - kenelle ja mihin avustus soveltuu? Mika Heinonen, lakimies, Pirkanmaan ELY-keskus

23:16 Hakemuskäsittelijän käytännön vinkit – näin hakemuksen tekeminen onnistuu, Päivi Turtia, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus

44:44 Kysymyksiä ja keskustelua