KAJAK-kohde: Korsnäs

Sijainti: Gruvvägen 45, Korsnäs

Seuranta: 2022-2023 (Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Selvitykset: Tarkempien tutkimusten tarve selviää seurannan jälkeen.

Kunnostaminen: Kunnostustarve ei tiedossa.

Etualalla puita ja vettä, taaempana pieniä rakennuksia ja kaivostorni.

Kohteen historia

Outokumpu Oy aloitti Korsnäsissä kaivostoiminnan vuonna 1961. Lyijykaivos oli toiminnassa vuosina 1961–1962 sekä vuosina 1964–1972. Kaivoksessa louhittiin ja rikastettiin lyijypitoista malmia, ja lisäksi kaivos tuotti lantanidirikastetta. Tuotannossa syntyi kaivannaisjätteitä, jotka on sijoitettu kaivosalueelle. Rikastushiekkaa on sijoitettu noin kuuden hehtaarin jätealueelle sekä kaivostäyttöön. Louhinnassa syntynyttä sivukiveä on sijoitettu louhokseen, ja louhoksen länsipuolelle on sijoitettu lantanidipitoista kaivannaisjätettä.

Kaivostoiminnan loputtua alueella tehtiin jälkihoitotoimenpiteitä muun muassa peittämällä rikastushiekan jätealue silttisellä moreenikerroksella. Kasvillisuuden peitossa olevat jätealueet ovat nähtävissä alueella edelleen. Kunta osti kaivosalueen vuonna 1978, ja kaivosalue toimii nykyään virkistys- ja matkailukohteena. Louhoksen ja kaivannaisjätealueen ympäri kiertää luontopolku, joka esittelee kaivoksen historiaa infotauluin.

Aikaisemmin havaittua

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt alueella kartoittavia sedimentti-, pintavesi- ja säteilytutkimuksia vuonna 2016. ELY-keskuksen selvityksen mukaan Korsnäsin suljettu lyijykaivos aiheuttaa edelleen ympäristöön jatkuvaa kuormitusta. Sedimenttinäytteissä todettiin merkittäviä metallipitoisuuksia. Lisäksi sedimentteihin on kertynyt radioaktiivisia aineita, jotka voivat aiheuttaa ympäristöriskin.

Kaivannaisjätealueen säteilyä on tutkittu lisäksi vuonna 2020 opinnäytetyössä (Topi Suominen). Tutkimuksen perusteella Korsnäsin louhoksen vedessä esiintyy rautaa, mangaania ja uraania. Lantanidikasasta vapautuu hieman uraania viereiseen ojaveteen.

Säteilyturvakeskuksen alustavien havaintojen mukaan lantanidikasan ympäristössä on paikoin taustasäteilystä poikkeavaa säteilyä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on arvioinut, että alueelta kulkeutuu haitta-aineita ympäristöön. Mittausten perusteella ei ole todettu merkittävästi taustasäteilystä poikkeavaa säteilyä, eivätkä satunnaiset ulkoilijat saa haitallista säteilyannosta alueella liikkuessaan. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kuitenkin todennut, että alueella tulee tehdä laajempi tutkimus mahdollisten riskien selvittämiseksi.

Käynnissä oleva seuranta

Pirkanmaan ELY-keskus on käynnistämässä alueella vuonna 2022 seurannan, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa alueen ympäristön tilasta sekä lisätietoa mahdolliseen tarkempaan ympäristö- ja terveysriskien selvittämiseen.

Seuranta tarkoittaa käytännössä näytteenottoa maaperästä ja kaivannaisjätteestä, pohja- ja pintavesistä, kaloista sekä sedimentistä. Näytteenotto toistetaan syksyllä 2022 ja keväällä 2023. Näytteet analysoidaan laajasti, ja niistä mitataan myös säteilyä. Näytteenotto ei vaikuta virkistysalueen käyttöön tai alueen muuhun toimintaan. Tavoitteena on ottaa osa pintavesi- ja sedimenttinäytteistä ojista, jotka purkautuvat kaivosalueelta mereen.

Seurantaa varten on perustettu hankeryhmä, jossa on mukana Korsnäsin kunta, Länsirannikon ympäristönsuojeluyksikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, hankkeessa konsulttina toimiva Ramboll Finland Oy, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto sekä Säteilyturvakeskus.

Seurannan tuloksista valmistuu raportti vuoden 2023 lopulla. Raportista pyydetään lausunto kohdetta valvovalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta sekä Säteilyturvakeskukselta. Tuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua.