Hyppää sisältöön

Voiko pohjavesialueelle enää rakentaa? LaatuNOPPA-hanke selkeyttää pohjaveden suojelua

Julkaisuajankohta 13.6.2023 15.13

Pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen on yleensä vaikeaa ja kallista. Viime syksynä alkaneessa LaatuNOPPA-hankkeessa tarkastellaan sekä EU-tasoista että kansallista pohjavesien suojelua koskevaa lainsäädäntöä. Hankkeen tarkoituksena on varmistaa pohjavesien riittävä suojelu sekä selkeyttää pohjavesialueille sijoittuvien rakennushankkeiden ja pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallintatoimien suunnittelua.

Suomessa noin 65 prosenttia vesilaitosten jakamasta talousvedestä on pohjavettä. Usein pohjavettä peittävät maakerrokset ovat ohuita. Se lisää riskiä, että haitalliset aineet voivat kulkeutua ylemmistä maakerroksista pohjaveteen.

Tiukat säännökset suojelulle​​

Lähtökohta pohjaveden suojelulle on tiukka. Sitä ohjaavat Euroopan unionin vesipuite- ja pohjavesidirektiivi sekä unionin tuomioistuimen vuonna 2018 antama ratkaisu (C-535/18) pohjaveden laatunormeista. Lisäksi Suomessa on voimassa kansallinen pohjavesien pilaamiskielto. Vuoden 2018 ratkaisussaan EU-tuomioistuin linjasi, että jo yhdenkin haitallisen aineen laatunormin ylittyessä yhdessä havaintopaikassa pohjaveden kemiallisen tilan katsotaan huonontuneen merkittävässä osassa pohjavesimuodostumaa.​​

LaatuNOPPA-hanke selkeyttää tulkintoja

Monien säädösten ja lakien tulkinnoissa voi äkkiä mennä pää pyörälle. Viime syksynä alkaneen LaatuNOPPA-hankkeen tarkoitus on tuoda helpotusta tähän. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten pohjaveden suojelu tulisi ottaa huomioon Suomen kansallisessa lainsäädännössä ja tämän tulkinnassa.

​​​​​​- Edellä mainittu EU-tuomioistuimen päätös voi käytännössä vaikeuttaa rakennus- ja kunnostushankkeiden suunnittelua ja niitä koskevaa päätöksentekoa. Siksi LaatuNoppa-hankkeessa pyritään selvittämään, miten eri oikeuslähteitä pitäisi tulkita, kertoo hankkeesta vastaava Suomen ympäristökeskuksen johtava tutkija Jaana Sorvari.

Turvaa vedenhankintaa

Tutkimushanke valmistuu vuoden 2024 alussa. Selvityksen tulokset helpottavat pohjaveden laatuun kohdistuvien riskien arviointia sekä tarvittavien riskienhallintatoimien määrittämistä, silloin kun kyseessä on pilaantuneita maa-alueita koskeva hanke. Yksityisten ja julkisten toimijoiden olisi lisäksi helpompi arvioida rakennushankkeiden toteuttamis- ja investointimahdollisuuksia.
​​​​​​​
​​​Meistä jokainen hyötyy LaatuNOPPA-hankkeen tuloksista, sillä sen tarkoitus on turvata vedensaanti ja veden hyvä laatu nyt ja tulevaisuudessa, ja toimintaedellytykset myös pohjavesialueilla, silloin, kun toiminnot eivät vaaranna pohjaveden laatua (eivätkä aiheuta muuta merkittävää riskiä ympäristölle ja ihmisille; tätä arvioidaan perustuen muihin säädöksiin)
Hanke toteutetaan Valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoituksella (VN Teas).

Lue lisää:
Tutustu LaatuNOPPA-hankkeeseen (syke.fi)
Kiristyvätkö pohjavesialueiden suojeluvaatimukset? (syke.fi)

Uutinen