Hyppää sisältöön

Virtain Liedenpohjassa tutkittiin pohjavettä, pintamaata ja sedimenttiä entisen Toisveden Puun sahan alueella

Julkaisuajankohta 28.2.2023 15.08
Tiedote
Kuvassa kartta Virroilta ja punaisella ympyrällä merkitty tarkemmin tutkimuskohteen sijainti.
Tutkimuskohteen sijainti merkitty punaisella.

Entisen Toisveden Puun sahan alueella tehtiin ympäristöteknisiä tutkimuksia kesän 2022 aikana. Alueella todettiin maaperässä lievästi kohonneita PCDD/F-yhdisteiden pitoisuuksia, mutta haitallisten aineiden kulkeutumisen tai niille altistumisen nykytilanteessa ei arvioida olevan kohteessa merkittävää. Tutkimukset olivat osa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tarkoituksena on tunnistaa, tutkia ja puhdistaa riskikohteita.

Virtain Liedenpohjassa tutkittiin entisen Toisveden puun sahan alueella maaperän, pohjaveden ja
sedimentin haitallisten aineiden pitoisuuksia kesäkuun 2022 ja elokuun 2022 välisenä aikana. Alueen pohjavedessä ei todettu viitteitä sahatoiminnasta. Tutkimusten perusteella maaperässä todettujen haitta-aineiden kulkeutumista ei ole merkittävissä määrin tapahtunut eikä niille altistumista arvioida nykytilanteessa tapahtuvan. Tutkimuksissa ei kuitenkaan paikannettu mahdollisen entisen kastelualtaan sijaintia tai paikkaa, jonne olisi mahdollisesti haudattu ky5-sinistymisenestoainetta sisältäviä säkkejä. Epävarmuuksien poistamiseksi alueella suositellaan toteutettavan lisätutkimuksia keväällä 2023, joiden perusteella puhdistustarvetta arvioidaan uudelleen. Lisätutkimuksia ja alueelta ympäristöön kohdistuvien vaikutusten tarkempaa selvittämistä varten alueen historiasta pyydetään lisätietoja ja mahdollisia valokuvia
sahan ajoilta. Edellä mainittuja tietoja voi toimittaa tiedotteen lopussa mainituille yhteyshenkilöille.

Alueella on ollut sahatoimintaa vuoteen 1960 saakka ja alueella sijaitsee edelleen suuri osan sahan
toiminnan aikaisista rakennuksista. Aluetta ei ole tutkittu aikaisemmin. Vuoden 2022 tutkimuksissa otettiin pohjavesinäytteet alueen kolmesta pohjavesiputkesta (kaksi näytteenottokierrosta), maaperänäytteet 32 tehdystä koekuopasta ja viidestä pintamaanäytteestä ja sedimenttinäytteet kahdeksasta ranta-alueelta valituista tutkimuspisteestä.

Tutkimusten yhteydessä maaperässä havaittiin paikoin runsaasti puu-, metalli- ja muovijätettä maa-aineksen seassa etenkin tutkimusalueen itäosassa. Pääasiassa havaitut jätteet sijoittuvat
pintamaakerroksen alapuoliseen maakerrokseen (0,5–2,0 m). Kohteen maaperässä todettiin paikoin VNa 214/2007 mukaisten alemman ohjearvotason ylittäviä haitallisten aineiden pitoisuuksia, mutta kohteessa ei tutkimuksen edustamilta osin arvioida olevan päättyneestä sahatoiminnasta aiheutuvaa haittaa ympäristölle ja/tai terveydelle sen nykyisellä käyttömuodolla (teollisuusalue).

Selvitys oli osa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyön toteutti Envineer Oy.

Lisätietoja:

  • Pirkanmaan ELY-keskus (tilaaja), Maarit Joukainen, asiantuntija, puh. 0295 036 374, sähköposti: [email protected]
  • Envineer Oy (tutkimusten toteuttaja), Marjaana Salonen, projektipäällikkö, vanhempi asiantuntija, puh. 050 364 9807, sähköposti: [email protected]
  • Virtain kaupunki, Hanna Honkanen, ympäristötarkastaja, puh. 044 715 1468, sähköposti: [email protected]
Hanketiedote