Viranomaiset

Eri viranomaisilla on erilaisia pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen liittyviä tehtäviä, joista keskeiset on kuvattu alla. Akuuteissa tilanteissa kannattaa aina ottaa yhteys alueen pelastuslaitokseen.

Pelastuslaitokset

Pelastuslaitokset vastaavat öljy- ja kemikaalivahinkojen akuutista ensitorjunnasta.

pelastustoimi.fi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Kunkin alueen oma ELY-keskus toimii valtion valvontaviranomaisena ja vastaa pilaantuneisiin alueisiin liittyvästä neuvonnasta. Myös PIMA-ilmoitusten käsittely ja PIMA-päätökset kuuluvat pääasiassa ELY-keskuksille, mutta Helsingissä ja Turussa toimivalta on siirretty kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Samat viranomaiset toimivat myös puhdistettavien kohteiden viranomaisvalvojina sekä tarkastavat ja antavat pyydettäessä lausuntoja pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinneista ja puhdistushankkeiden loppuraporteista.

ely-keskus.fi

hel.fi

turku.fi

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pirkanmaan ELY-keskus toimii koko maassa valtionapuviranomaisena, joka myöntää avustusta pilaantuneisuuden selvittämiseen sekä pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus voi järjestää pilaantuneisuuden selvittämisen tai puhdistamisen valtion toimesta. Pirkanmaan ELY-keskus koordinoi myös valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää isännättömien kohteiden selvittämistä ja puhdistamista sekä kestävää riskienhallintaa.

ely-keskus.fi

maaperakuntoon.fi

Aluehallintovirasto

AVI toimii valtion lupaviranomaisena hankkeissa, joissa käsiteltävän jätteen määrä on yli 50 000 tonnia, ja joissa on tarpeen hakea ympäristölupaa maaperän tai pohjaveden puhdistamiselle tai maa-ainesjätteen käsittelylle.

avi.fi

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen

Kunnan ympäristönsuojelu toimii lupaviranomainen hankkeissa, joissa käsiteltävän jätteen määrä on alle 50 000 tonnia. Kunnan viranomainen huolehtii ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen

Kunnan terveydensuojelu arvioi terveysvaaran ja päättää muun muassa tilojen ja alueiden käyttö- ja oleskelurajoituksista sekä talousveden käyttökelpoisuudesta.

Suomen ympäristökeskus

SYKE ylläpitää Maaperän tilan tietojärjestelmää (MATTI) ja tuottaa yleisesti pilaantuneisiin alueisiin liittyviä raportteja ja tutkimusta.

syke.fi

Ympäristöministeriö

Ministeriö kehittää yleisellä tasolla pilaantuneiden alueiden hallintaa sekä pilaantuneisiin alueisiin liittyvää lainsäädäntöä. YM myös ohjaa valtakunnallisia pilaantuneisiin alueisiin liittyviä hankkeita ja ohjelmia, kuten Maaperä kuntoon -ohjelmaa.

ym.fi

Julkaistu 9.1.2017 klo 13.03, päivitetty 17.11.2020 klo 11.28
  • Tulosta sivu