Pilaantuneisuuden selvittäminen

Maaperä tai pohjavesi voi pilaantua monessa tilanteessa. Pilaantuminen voi johtua muun muassa kiinteistöllä olleesta toiminnasta, alueelle muualta tulevasta kuormituksesta, alueelle tuoduista maa-aineksista tai onnettomuudesta. Haitalliset aineet voivat aiheuttaa häiriöitä ekosysteemeissä tai yksittäisissä eliöissä, heikentää pohjaveden laatua sekä altistaa ihmiset terveysongelmille. Lisäksi haitta-aineet voivat vähentää mahdollisuuksia luonnonvarojen, esimerkiksi kasvien ja veden, hyödyntämiseen.

Ympäristönsuojelulain mukaan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitettävä, mikäli maaperän tai pohjaveden epäillään pilaantuneen. Vastuu selvittämisestä on pilaantumisen aiheuttajalla, eikä vastuuta voi siirtää toiselle taholle. Jos aiheuttajaa ei saada selville tai vastuuseen, tai jos pilaantuminen on tapahtunut kiinteistön haltijan suostumuksella, on kiinteistön haltijan selvitettävä pilaantuneisuus. Hyvin vanhoissa tapauksissa vastuukysymykset ovat usein epäselviä, ja tällöin vastuu on viime kädessä kunnalla.

Etene näin kun epäilet pilaantumista

Epäily alueen pilaantumisesta herää usein kiinteistökauppojen tai rakentamisen yhteydessä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa pilaantuneisuus huomataan ja selvitetään, sitä pienemmäksi jäävät selvittämisestä ja mahdollisesta puhdistamisesta aiheutuvat kustannukset sekä viivästykset esimerkiksi rakentamisessa. Kun epäily syntyy, etene näin:

  1. Tarkista, mitä tietoa ELY-keskuksella ja kunnalla on alueesta.
  2. Kartoita tutkimustarve – hyödynnä mielellään osaavaa konsulttia.
  3. Teetä tarpeelliset tutkimukset.
  4. Toimita tutkimustulokset ELY-keskukseen (Turussa ja Helsingissä kaupungille). Viranomainen arvioi tutkimusten riittävyyden.
  5. Teetä maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, jos kynnysarvot ylittyvät (VNa 214/2007).

Selvittäminen sisältää monta vaihetta

Pilaantuneisuuden selvittäminen tarkoittaa käytännössä alueen toimintahistorian selvittämistä, kenttä- ja laboratoriotutkimuksia sekä ympäristö-, terveys- ja kulkeutumisriskien arviointia. Selvitysten perusteella arvioidaan lisätutkimusten tarve ja lopuksi alueen pilaantuneisuus, ympäristö- ja terveysriskit sekä puhdistustarve.

Kaavio: Selvittämisen eteneminen
Selvittämisen eteneminen tiivistetysti. Yksityiskohtaisemmat ohjeet löydät esimerkiksi Pilaantuneen maa-alueen kunnostushankkeen tilaaminen -oppaasta.

Maaperän tutkimisesta sekä pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista säädetään niin sanotussa PIMA-asetuksessa eli valtioneuvoston asetuksessa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007).

Jos alueella todetaan puhdistustarve, suositellaan lopuksi vielä kestävyyden arviointia, jossa vertaillaan eri puhdistusmenetelmien soveltuvuutta ja kestävyyttä kyseisen kohteen puhdistamiseen.

Valtiontukea selvittämiseen

Valtio voi tukea isännättömien alueiden pilaantuneisuuden selvittämistä joko valtionavustuksella tai järjestämällä selvittämisen valtion toimesta. Valtionavustusta voidaan myöntää esimerkiksi kunnalle, yhdistykselle, yksityishenkilölle tai yritykselle.

Tukea voidaan myöntää, kun selvittäminen on perusteltua terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseksi ja hallitsemiseksi. Tuen edellytyksenä on, ettei pilaantumisen aiheuttajaa saada selville tai tavoiteta, tai ettei hän kykene vastaamaan kustannuksista.  Lisäksi selvittämisen tai puhdistamisen on oltava muulle kuin aiheuttajalle ilmeisen kohtuutonta.

Näin käytät valtionavustusta selvittämiseen
 

Jos selvittämisvaiheessa havaitaan, että alue on pilaantunut, on haitta-aineiden laatua ja laajuutta, kulkeutumista sekä riskejä tarkasteltava usein tarkemmin lisäselvityksillä. Lisäselvitykset toteutetaan suurelta osin samaan tapaan kuin ensimmäisen vaiheen selitykset, mutta tuloksista riippuu, miten lisäselvittäminen päättyy.

Näin teetät lisäselvityksiä
 

Tarkat hakuohjeet ja lomakkeet valtionavustuksen hakemiseen löydät ELY-keskuksen verkkosivuilta (kts. Rahoitus ja avustukset -linkki oikealla).

 
Julkaistu 16.6.2016 klo 11.04, päivitetty 31.12.2020 klo 13.54
  • Tulosta sivu