Pilaantuneisuuden selvittäminen

Maaperä tai pohjavesi voi pilaantua monessa tilanteessa. Pilaantuminen voi johtua muun muassa kiinteistöllä olleesta toiminnasta, alueelle tulevasta kuormituksesta, alueelle tuoduista maa-aineksista tai onnettomuudesta. Ympäristönsuojlulain mukaan alueen pilaantuneisuus ja puhdistustarve on selvitettävä, mikäli maaperän tai pohjaveden epäillään pilaantuneen. 

Haitalliset aineet voivat aiheuttaa häiriöitä ekosysteemeissä tai yksittäisissä eliöissä, heikentää pohjaveden laatua sekä altistaa ihmiset sairauksille ja terveysongelmille. Lisäksi haitta-aineet voivat vähentää elinympäristön viihtyvyyttä ja mahdollisuuksia luonnonvarojen hyödyntämiseen.

Vastuu pilaantumisen selvittämisestä on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. Jos aiheuttajaa ei saada selville tai vastuuseen, tai jos pilaantuminen on tapahtunut kiinteistön haltijan suostumuksella, on kiinteistön haltijan selvitettävä alueen pilaantuneisuus, ellei se ole ilmeisen kohtuutonta. Ellei alueen haltijaakaan voida velvoittaa selvittämään pilaantuneisuutta, on vastuu selvittämisestä viimekädessä kunnalla.

Historiaselvityksiä ja laboratoritutkimuksia

Selvittämisellä tarkoitetaan käytännössä esimerkiksi alueen toimintahistorian selvittämistä, kenttä- ja laboratoriotutkimuksia sekä ympäristö-, terveys- ja kulkeutumisriskien arviointia. Selvitysten perusteella arvioidaan alueen pilaantuneisuus sekä mahdollisten lisätutkimusten tarve. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista säädetään valtioneuvoston asetuksessa (ns. PIMA-asetus).

Selvittämisen päätteeksi tehdään riskinarviointi. Jos se osoittaa puhdistustarpeen, tehdään vielä kestävyyden arviointi, jossa vertaillaan eri puhdistusmenetelmien soveltuvuutta ja kestävyyttä.

Ennen puhdistamisen aloittamista laaditaan puhdistussuunnitelma, joka toimitetaan alueelliseen ELY-keskukseen PIMA-ilmoituksen liitteenä. Määräykset puhdistamisesta ja sen tavoitteista annetaan alueellisen ELY-keskuksen päätöksessä pilaantuneen maaperän tai pohjaveden puhdistamisesta (PIMA-päätös).

Julkaistu 16.6.2016 klo 11.04, päivitetty 20.12.2019 klo 14.45