Suonenjoella jatketaan Onkilammen entisen haulikkoradan riskien ja riskienhallintatoimien selvittämistä

Uutinen 12.5.2020 klo 11.50

Onkilammen entisen haulikkoampumaradan alueen ympäristöriskien selvittämistä jatketaan Suonenjoella kesällä 2020. Tarkoituksena on täydentää vuonna 2017 aloitettuja tutkimuksia ja saattaa loppuun alueen riskienhallinnan suunnittelu.

Ampumarata-alueella on harjoitettu haulikkoammuntaa vuosina 1964-2008. Toiminnan lopettamisen jälkeen rata-alueelta on purettu siellä olleet rakenteet. Rata-alue sijoittuu Lintharjun pohjavesialueelle. Onkilampi sijaitsee haulien leviämisalueella.

Entisellä haulikkoampumarata-alueella ja sen ympäristössä kesällä 2020 tehtävillä tutkimuksilla pyritään rajaamaan entistä paremmin alueet, joihin ampumatoiminta on vaikuttanut. Tutkimusalueilta otetaan maaperä-, sedimentti-, vesikasvi-, pintavesi- ja pohjavesinäytteitä laboratorioanalyysejä varten. Alustavan aikataulun mukaisesti näytteenotto toteutetaan kesäkuussa (pääosa näytteenotosta) ja elokuussa (vesikasvit). Samalla selvitetään Onkilammen ja sen ympäristön sedimentin ja maaperän rakennetta. Kenttätutkimukset kestävät yhteensä noin viikon.

Tutkimustulosten perusteella tarkastellaan Onkilammelle aiheutuvia riskejä ja niiden hallintaa. Uusia tuloksia verrataan aiempiin, ja aiemmin ehdotettuja sekä uusia riskienhallintamenetelmiä tarkastellaan mm. niiden kestävyyden näkökulmasta. Työn tuloksena syntyy ehdotus riittävistä, toteuttamiskelpoisista ja kustannustehokkaista jatkotoimenpiteistä. Selvitykset valmistuvat lokakuussa 2020.

Lisäselvitykset toteuttaa Sitowise Oy yhteistyössä Suonenjoen kaupungin, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Suonenjoen Urheilu- ja Metsästysampujat ry:n kanssa. Hanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa.

Lue lisää

Lyijyllä pilaantuneen Onkilammen tilanne pyritään ratkaisemaan kestävällä tavalla (tiedote 13.11.2019)

Lisätietoja

Kimmo Hälinen, Suonenjoen kaupunki, 0400 377 761, kimmo.halinen@suonenjoki.fi
Jari Tiainen, Pirkanmaan ELY-keskus, 040 538 6598, jari.tiainen@ely-keskus.fi
Arto Itkonen, Sitowise Oy, 050 551 3497, arto.itkonen@sitowise.com

Onkilammen sijainti kartalla
Onkilammen sijainti on merkitty karttaan punaisella. © MML Kiinteistötietopalvelu