Lahdessa ei todettu merkittävää ympäristö- tai terveysriskiä vanhalla ampumaradalla

Uutinen 14.12.2020 klo 8.29

Peltolanmäen vanhan ampumaradan ympäristötutkimuksissa on havaittu raskasmetallipitoisuuksia pintamaassa. Pohjavesinäytteiden perusteella haitta-aineet eivät ole kulkeutuneet merkittävissä määrin pohjaveteen. Riskinarvion perusteella ampumaradasta ei aiheudu merkittävää ympäristö- tai terveysriskiä.

Peltolanmäen vanhalla ampumaradalla Lahdessa tehtiin maaperä- ja pohjavesitutkimuksia syksyllä 2020. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuutta, mahdollista riskiä pohjaveden pilaantuneisuudelle sekä mahdollisten haitallisten aineiden pitoisuuksia. Kohde on mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisessa Maaperä kuntoon -ohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Sitowise Oy.

Historiatietojen mukaan Peltolanmäen vanhaa ampumarataa on käytetty vuosien 1970-1995 välillä reserviyhdistyksen ratana. Kohde sijaitsee yksityisesti omistetulla kiinteistöllä. Maankaatopaikka sijaitsee vedenhankintaan tärkeällä pohjavesialueella.

Ampumaradalta otettiin maaperänäytteitä ja alueelle kaivettiin koekuoppia. Alueelta otettiin myös neljä pohjavesinäytettä yhdestä pohjavesiputkesta, kahdesta kaivosta ja yhdestä lähteestä. Tutkimuksissa havaittiin valtioneuvoston asetuksen (214/2007) mukainen ylemmän ohjearvon ylittävä pitoisuus lyijyä, alemman ohjearvon ylittävä pitoisuus lyijyä ja antimonia ja kynnysarvon ylittävä pitoisuus lyijyä, antimonia, arseenia, kuparia ja sinkkiä.

Riskinarvion perusteella haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen on mahdollista, mutta riski arvioitiin hyvin vähäiseksi. Ihmisen altistumista juomaveden välityksellä pidettiin epätodennäköisenä ja altistumista ihokosketuksen, maan syömisen tai hengitysilman kautta merkityksettömänä. Mikäli kohteen, etenkään taustavallien, kasveja ja sieniä ei käytetä ravintona, altistumista ruuansulatuksen kautta pidetään epätodennäköisenä. Eliöiden altistuminen haitta-aineille on mahdollista pintamaassa, mutta altistumista ei arvioida tapahtuvan merkittävästi, sillä korkeimmat haitta-ainepitoisuudet sijaitsevat pienellä alalla.

Jatkotoimenpiteenä ehdotetaan pohjavesitarkkailua kahden vuoden ajan. Pölyämisen estämiseksi suositellaan, että tutkimusalue jätetään kasvamaan kasvillisuutta.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan ELY-keskus, PIMA-asiantuntija Anna Kralik, puh. 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi

Sitowise Oy, Anna Perttola, puh. 044 4279143, anna.perttola@sitowise.com

Kartta Lahden Peltolanmäen sijainnista.
Kohteen sijainti on merkitty karttaan sinisellä.

  • Tulosta sivu