Anttosen ampumarata-alueen ympäristöselvitykset jatkuvat Lieksassa vuonna 2020

Uutinen 3.12.2019 klo 11.02

Anttosen vanhan ampumaradan riski pohjavedelle ja terveydelle arvioidaan Lieksassa pieneksi. Alueelta voi kuitenkin kohdistua kuormitusta läheiselle suoalueelle, minkä vuoksi alueella jatketaan selvityksiä vuonna 2020. Aluetta on tutkittu kesällä 2019.

Anttosen vanhan ampumarata-alueen maaperän sekä pinta- ja pohjaveden nykytilaa selvitettiin Lieksan kaupungin, Stora Enso Oyj:n, Tornator Oyj:n sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta kesällä 2019. Selvitys tehtiin osana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja raportointityöt toteutti Ramboll Finland Oy.

Lisätutkimuksessa alueelta otettiin maaperä-, pohjavesi- sekä pintavesinäytteitä. Lisäksi hyödynnettiin aiempaa tutkimustietoa alueelta.

Anttosen vanha ampumarata-alue sijoittuu Ruunaan vedenhankintaa varten tärkeäksi luokitellulle pohjavesialueelle. Tutkimusten sekä laskennallisen tarkastelun perusteella riski pohjaveden laadun olennaiselle heikentymiselle alueella on tulevina vuosikymmeninä pieni. Laskennallisen tarkastelun perusteella satunnaisesta liikkumisesta vanhalla ampumarata-alueella ei arvioida aiheutuvan terveyshaittaa. Terveyshaittaa ei arvioida aiheutuvan myöskään talous- tai pintaveden välityksellä.

Tutkimusten perusteella ampumaratatoiminnan aiheuttamat vaikutukset kohdistuvat pääasiassa harjualueen eteläosaan sijoittuvalle suoalueelle ja pintaveden välityksellä edelleen vanhan ampumaradan itäpuoleiselle ojitetulle suoalueelle. Suoalueelta on suora pintavesiyhteys Reposuo-Kalliolahdensuon Natura-alueelle, jonne kohdistuu pintaveden välityksellä mahdollisesti vedenlaatuun vaikuttavaa kuormitusta vanhalta ampumaradalta.

Kohteen selvitystyö jatkuu vuonna 2020 toteutettavilla sedimentti-, pohjavesi- ja pintavesitutkimuksilla.

Lisätutkimusraportti toimitetaan Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle, joka antaa kohteesta lausunnon.

Lisätietoja

Jari Tiainen, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 026 235, jari.tiainen@ely-keskus.fi

Riitta Laatikainen Lieksan kaupunki, 040 104 4795, riitta.laatikainen@lieksa.fi

Ulla Ikonen, Stora Enso Oyj, 040 537 3764, ulla.ikonen@storaenso.com

Jarmo Hamara, Tornator Oyj, 0400 177 054, jarmo.hamara@tornator.fi

Olli Kolari (tutkimusten toteuttaja), Ramboll Finland Oy, 040 682 8672, olli.kolari@ramboll.fi