Suonenjoella valmistui Onkilammen lyijypitoisen sedimentin puhdistussuunnitelma

Uutinen 14.12.2021 klo 11.25

Suonenjoen Lintharjulla sijaitsevan Onkilammen alueelle on laadittu suunnitelma haulikkoratatoiminnassa pilaantuneen sedimentin puhdistamiseksi. Suunnittelutyö toteutettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Suonenjoen kaupungin yhteishankkeena, osana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä Kuntoon-ohjelmaa. 

Onkilammen alueella toteutettiin joutsenkuolemien vuoksi laajat ympäristötekniset tutkimukset vuosina 2019 ja 2020. Tutkimuksissa todettiin, että lammen pohjasedimentti on pilaantunut laajalti hauleista peräisin olevalla lyijyllä ja vähemmässä määrin muilla metalleilla. Vuonna 2020 tehdyn riskinarvioinnin perusteella alueella todettiin tarve riskinhallintatoimenpiteille lammen vesialueella.

Eri riskienhallintamenetelmiä vertailtiin kestävyysarvioinnilla, jossa parhaaksi menetelmäksi osoittautui lammen matalien vesialueiden ruoppaus ja ruoppausmassojen toimittaminen muualle käsiteltäväksi. Näin saavutetaan kestävä lopputulos, jossa merkittävä osa lampeen päätyneestä raskasmetallikuormasta saadaan poistettua ja keskeisin altistumisreitti metalleille katkaistua.

Suunnittelutyössä puhdistukselle laadittiin toteutussuunnitelmat sekä ympäristö- ja vesitalouslupaan tarvittavat asiakirjat. Suunnittelussa tarkennettiin ruopattavia alueita ja määritettiin ruoppausmassojen kuivattamiseen käytettävä alue sekä menetelmä. Suunnittelu toteutettiin Envineer Oy:n ja Sitowise Oy:n yhteistyönä.

Ruoppaus on tarkoitus toteuttaa syysaikaan imuruoppauksena, jossa poistettavat massat kuivatetaan ns. geotuubeissa lammen itäpuolella olevan vanhan soramontun alueella. Kuivatuksen jälkeen ruoppausmassat toimitetaan luvanvaraiseen paikkaan käsiteltäviksi. Suunnitelmissa on huomioitu hankkeen sijoittuminen Natura- sekä pohjavesialueelle, jolloin toimenpiteet tehdään erityisellä huolellisuudella, mahdollisimman vähän ympäristöä muuttaen.

Hanke edellyttää ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaista lupaa, jonka käsittelee Itä-Suomen aluehallintovirasto. Suonenjoen kaupunki tekee alkuvuodesta 2022 päätöksen lupahakemuksen jättämisestä. Ruoppaushanke käynnistyy aikaisintaan syksyllä 2022. Ruoppausvaiheen kestoksi arvioidaan 1-2 kuukautta ja ruoppausmassojen kuivatuksen vaatimaksi ajaksi noin 8 kuukautta.

Lisätietoja

Jari Tiainen, pima-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 040 538 6598, jari.tiainen@ely-keskus.fi
Kimmo Hälinen, tekninen johtaja, Suonenjoen kaupunki, 0400 377 761, kimmo.halinen@suonenjoki.fi
Ari Kolehmainen, projektipäällikkö, Envineer Oy, 050 3060 753, ari.kolehmainen@envineer.fi

Kartta Onkilammmen sijainnista
 

  • Tulosta sivu