Eurajoen vanhalla saha-alueella haitta-aineita – ei ympäristö- tai terveysriskejä nykykäytössä

Uutinen 29.6.2021 klo 12.16

Alueella on paikoin kohonneita pitoisuuksia dioksiineja ja furaaneja. Haitta-aineet eivät aiheuta alueen nykyisessä käytössä terveys- tai ympäristöriskiä, mutta maa-aineksen kaivaminen on luvanvaraista.

Eurajoen Kuivalahdella sijaitsevan Liipolan vanhan sahan alue tutkittiin syksyllä 2020. Sahalla on käytetty KY5-valmistetta, jonka jäljiltä ympäristöstä voi löytyä kohonneita pitoisuuksia kloorifenoleita sekä dioksiineja ja furaaneja. Näytteitä otettiin maaperästä ja pohjavedestä sekä uudemmasta sahatavaran kastelualtaasta, joka on täynnä nestettä.

Alueella todettiin paikoin kohonneita pitoisuuksia dioksiineja ja furaaneja. Yhdisteitä löytyi vaihtelevia määriä vanhan kastelualtaan ympäristöstä, kastellun sahatavaran valutus- ja säilytysalueelta, uuden kastelualtaan ympäristöstä sekä pohjaveden kiintoaineksesta. Suurimmat pitoisuudet olivat vanhan kastelualtaan ympäristössä, maaperän pintaosassa.  Pohjavedestä mitatut pitoisuudet olivat erittäin pieniä.

Korkeimpien haitta-ainepitoisuuksien alueella tulee välttää betonikatteen ja kasvillisuuden poistoa sekä pintamaan muokkausta. Maa-aineksen kaivaminen on alueella luvanvaraista. Haitta-aineet eivät kuitenkaan nykytilassa ja tämänhetkisessä käytössä aiheuta riskiä terveydelle tai ympäristölle.

Kloorifenolipitoisuudet olivat hyvin pieniä, ja valtaosassa näytteistä pitoisuudet eivät ylittäneet laboratorion määritysrajoja lainkaan. Myös metallien pitoisuudet olivat maaperässä pieniä yhtä tutkimuspistettä lukuun ottamatta. Pohjavedessä metallipitoisuudet olivat myös pieniä.

Kastelualtaan neste sisälsi kloorifenoleja sekä dioksiineja ja furaaneja. Eurajoen kunta rahoitti uudemman kastelualtaan tyhjennyksen sekä puhdistuksen ja nesteen loppukäsittelyn käsittelykeskuksessa. Kunta sai altaan tyhjennykseen Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämää valtiontukea.

Loppuraportista pyydetään Varsinais-Suomen ELY-keskukselta valvontaviranomaisen lausunto.  Valvontaviranomainen arvioi aiheutuuko maaperässä todetuista haitallisista aineista sellaista haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle, joka vaatisi riskinhallintatoimenpiteitä.

Selvittäminen rahoitettiin Maaperä kuntoon -ohjelmasta, jota koordinoi valtakunnallisesti Pirkanmaan ELY-keskus. Tutkimukset toteutti Sitowise Oy.

Lisätietoja

Hankinta ja rahoitus:
Maarit Joukainen, asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 396 1914, maarit.joukainen@ely-keskus.fi

Tutkimuksen toteutus:
Outi Hyttinen, projektipäällikkö, Sitowise Oy, 044 427 9111, outi.hyttinen@sitowise.com

Kuivalahden kartta
Tutkimusalueen sijainti on merkitty taustakarttaan ympyrällä. © Kuva: MML 4/2021

  • Tulosta sivu