Viranomaismenettelyt

PIMA-hankkeeseen liittyy sekä lakisääteisiä että muita viranomaismenettelyjä. Lisäksi viranomaisen tehtävänä on neuvoa ja tukea hankkeen toteutusta. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun hankkeen tilaaja ja ympäristöasiantuntija toimivat aktiivisessa yhteistyössä viranomaisten kanssa koko hankkeen ajan.

Vuonna 2014 voimaan tulleiden ympäristönsuojelulain ja -asetuksen mukaan pilaantuneen maa-alueen puhdistamisessa edetään pääsääntöisesti ilmoitusmenettelyllä. Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostamisesta on tehtävä lakisääteinen ilmoitus. PIMA-ilmoituksen voi tehdä ympäristöhallinnon verkkosivuilta löytyvillä lomakkeilla tai vapaamuotoisena ilmoituksena. Se jätetään ympäristöviranomaiselle 45 vrk ennen kunnostuksen aloittamista. Jos viranomainen ei 45 vrk kuluessa ole tehnyt päätöstä, työt voi aloittaa ilmoittajan omalla vastuulla. Myöhemmin annettua päätöstä on kuitenkin noudatettava. Siksi useimmiten on tarkoituksenmukaista odottaa ilmoituspäätöstä, vaikka sen antaminen kestäisi säädöksen tavoiteaikaa kauemmin.

PIMA-ilmoitukseen liitetään kunnostussuunnitelma, jossa määritellään kunnostuksen tavoitteet ja työn sisältö. Ympäristöviranomainen tarkastaa ilmoituksen, pyytää tarvittaessa täydennyksiä sekä tekee päätöksen. Ilmoituksen jättäjä ja muut ympäristönsuojelulaissa mainitut asianosaiset voivat hakea päätökseen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 vrk:n kuluessa. Päätöksen sisältö voi muuttua, mikäli siitä valitetaan. Siksi merkittävissä kunnostuksissa kannattaa odottaa valitusajan umpeutumista. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Osa kunnostushankkeista vaatii ympäristöluvan. Ympäristöluvan tarpeen määrittelee ELY-keskus tai Helsingin tai Turun kaupungin ympäristökeskus. Lupahakemuksen käsittelijänä on tällöin Aluehallintovirasto (AVI). Ympäristölupaa tarvitaan lähinnä kunnostushankkeisiin, joiden kunnostamisesta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai kohtuutonta rasitusta naapurustolle.

Riskinarvioinnista ja siihen liittyvästä puhdistustarpeen arvioinnista voi pyytää ELY-keskukselta erillisen lausunnon. Tämä voi olla tarpeen etenkin silloin, kun arvioinnin perusteella todetaan, ettei kohteessa ole kunnostustarvetta. Arviointiin liittyvä lausuntopyyntö on vapaamuotoinen.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.23, päivitetty 10.7.2019 klo 15.08