Toteutus

Ennen kunnostuksen toteutusta laaditaan toteutussuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaisesti toteutustapa tai -tavat kunnostussuunnitelmassa esitetyille ja viranomaispäätöksessä määrätyille toimenpiteille. Tavanomaisissa hankkeissa toteutussuunnitelmana voidaan esittää kunnostussuunnitelman sisältö, jota tarvittaessa täydennetään ns. työmaasuunnitelmalla. Vaativammissa kohteissa toteutussuunnitelma voidaan laatia työvaiheittain, kuvaten kunnostuksen, työmaatoimintojen järjestämisen sekä mahdolliset erikoistyöselitykset. Pyydettäessä toteutussuunnitelma tulee myös toimittaa valvovalle viranomaiselle ennen työn aloittamista.

PIMA-hankkeen toteuttaminen poikkeaa tavanomaisesta maanrakentamisesta esimerkiksi maa-ainesten lajittelun ja analysoinnin, kunnostustyön toteutuksen ja työsuojelun suhteen. Valitusta kunnostusmenetelmästä riippuu, voidaanko kunnostuksen toteuttajaksi valita maansiirtourakoitsija vai esimerkiksi in situ -kunnostukseen erikoistunut toimija. Valitulta urakoitsijalta on hyvä edellyttää aikaisempaa kokemusta vastaavista kunnostuksista.

Kunnostustyön valmistuttua kootaan loppuraportti, jossa on kuvattu työn toteutus, maaperän tila töiden päätyttyä sekä työn yhteydessä syntyneiden jätteiden käsittely. Loppuraporttiin kootaan ympäristölupa- tai ilmoituspäätöksen edellyttämät tiedot hankkeesta. Loppuraportti toimitetaan alueen puhdistamista koskevan päätöksen tehneelle viranomaiselle annettuun määräaikaan mennessä. Valvontaviranomainen tarkastaa loppuraportin ja varmistaa, että työ on tehty päätöksen edellyttämällä tavalla. Viranomainen voi myös pyytää täydennystä tai selvennystä loppuraportissa esitettyihin asioihin ennen raportin hyväksymistä.

Loppuraportti on pysyvästi säilytettävä asiakirja. Viranomainen tallentaa loppuraportin perustiedot ympäristöhallinnon Maaperän tilan tietojärjestelmään (MATTI). Ilmoitusmenettelyn johdosta päätöksen antanut ympäristöviranomainen kirjoittaa loppuraportista lausunnon. Hanke päättyy, kun tilaaja on saanut viranomaiselta lausunnon, jossa kunnostushanketta koskeva raportti hyväksytään.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.22, päivitetty 10.7.2019 klo 15.03