Taustaselvitykset

Pilaantuneisuutta arvioitaessa ensimmäinen vaihe on toimintahistoriaan kohdistuva selvitys, jonka tavoitteena on koota mahdollisimman kattavasti tietoa toiminnoista, joista on saattanut eri aikoina päästä maaperään haitallisia aineita. Lisäksi selvitykseen on hyvä liittää tiedot aikaisemmin tehdyistä pilaantuneisuusselvityksistä ja toteutetuista kunnostuksista. Historiaselvityksen tietoja hyödynnetään pilaantuneisuustutkimusten suunnittelussa mm. näytepisteiden kohdentamisessa ja analysoitavien haitta-aineiden määrittämisessä. Selvityksen perusteella voidaan myös päätyä toteamaan, että alueella ei ole ollut pilaavaa toimintaa eikä siten myöskään tutkimustarvetta.

Historiaselvityksen ja muiden kohdetietojen pohjalta laaditaan alueelle tutkimussuunnitelma pilaantuneisuustutkimuksia varten. Pilaantuneisuustutkimukset suorittaa ympäristöasiantuntija ja tutkimusten tekemiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia tutkimuksia ja analyysejä alueella tarvitaan ja kuinka luotettavia tulosten tulee olla. Pilaantuneisuustutkimukset voidaan kohdistaa eri ympäristönosiin: maaperään, pohjaveteen, pintavesiin, huokosilmaan, sedimentteihin, eliöstöön tai rakennusten sisäilmaan.

Varsinkin suurissa, pilaantuneisuudeltaan ja tavoitteiltaan haastavissa kohteissa tutkimukset tehdään yleensä vaiheittain tietojen ja suunnitelmien tarkentuessa. Pienemmissä ja tavoitteiltaan selkeissä kohteissa on usein puolestaan tarkoituksenmukaista pyrkiä kerralla toteuttamaan tutkimus riittävän kattavana pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioimiseksi sekä tarvittaessa kunnostussuunnitelman tekemiseksi.

Riskinarviointi

Riskinarvioinnin tekee ympäristöasiantuntija historiaselvityksen ja kohdetutkimusten tulosten perusteella. Riskinarvioinnissa ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat mahdolliset haitat tunnistetaan, määritetään ja kuvataan. Riskinarvioinnin perusteella arvioidaan maa-alueen pilaantuneisuus ja kunnostustarve sekä tarvittaessa määritetään maaperän ja pohjaveden puhdistustavoitteet.

Riskinarviointi dokumentoidaan ja toimitetaan aina ympäristöviranomaiselle joko erillisenä raporttina tai osana tutkimusraporttia tai kunnostussuunnitelmaa. Viranomainen ei tee arvioinnista erillistä päätöstä. Kuitenkin jos riskinarvioinnin johtopäätöksenä todetaan, ettei kohteessa ole puhdistustarvetta, tilaaja voi halutessaan pyytää viranomaiselta riskinarviointia koskevan lausunnon.

Kunnostussuunnittelu

Jos riskienhallinnan todetaan olevan tarpeellista joko haitta-aineiden aiheuttaman haitan tai riskin vuoksi tai kunnostus halutaan toteuttaa muista taloudellista tai maankäytöllisistä syistä, tulee kunnostuksen toteuttamisesta laatia kunnostussuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään kaikki kunnostuksen toteutuksen ja viranomaispäätöksen kannalta oleellinen tieto. Kunnostussuunnitelmasta käytetään nimeä kunnostuksen yleissuunnitelma ja se toimitetaan viranomaiselle PIMA-ilmoituksen liitteenä.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.20, päivitetty 10.7.2019 klo 14.54