Puhdistustarpeen arviointi ja riskinarviointi

Selvittämisvaiheen päättyessä arvioidaan alueen pilaantuneisuus ja tehdään riskinarviointi, jossa arvioidaan, voiko haitta-aineista aiheutua haittaa tai vaaraa ympäristölle tai ihmisten terveydelle. Pilaantuneisuuden arviointia varten alueen maaperästä sekä tarvittaessa esimerkiksi pohjavedestä ja rakennusten sisäilmasta tutkitaan haitta-aineiden pitoisuuksia, kokonaismääriä ja sijaintia. Lisäksi arvioidaan aineiden muuntumista ja kulkeutumista sekä kartoitetaan mahdollisesti altistuvia henkilöitä ja eliöitä. Riskinarviointi sekä puhdistustarpeen arvionti perustuvat näille tiedoille.

Vaikka haitta-aineita havaitaan, ne eivät aina aiheuta merkittävää ympäristö- tai terveyshaittaa tai -vaaraa. Tämän takia riskit ja puhdistustarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Riskinarvioinnissa otetaan huomioon:

 1. haitallisten aineiden pitoisuudet, kokonaismäärät, ominaisuudet, sijainti ja taustapitoisuudet
 2. alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet sekä haitallisten aineiden kulkeutuminen ja leviäminen
 3. alueen ja sen ympäristön tai pohjaveden nykyinen ja suunniteltu käyttötarkoitus
 4. mahdollisuus haitallisille aineille altistumiseen lyhyen ja pitkän ajan kuluessa
 5. altistumisen seurauksena aiheutuvan terveys- tai ympäristöhaitan vakavuus ja todennäköisyys.
Kuvituksessa on esitetty maaperän ja pohjaveden haitta-aineita sekä niiden kulkeutumista rakennuksiin, vesistöön, ihmisiin ja kasveihin.
Esimerkki niin kutsutusta käsitteellisestä mallista, johon on merkitty haitta-aineet, niiden lähteet
sekä kulkeutumis- ja altistumisreitit. Kuva: Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta (Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2014)

 

Mikäli maaperässä tai pohjavedessä havaitut haitta-aineet eivät aiheuta ympäristö- tai terveysriskiä, ne voidaan jättää puhdistamatta. Alueelle voi kuitenkin jäädä esimerkiksi maankäyttörajoite tai vesien tarkkailuvelvoite. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tarkistaa riskinarvioinnin ja päättää puhdistustarpeesta sekä sen tavoitteista. Mikäli maaperä tai pohjavesi todetaan pilaantuneeksi ja haitta-aineiden arvioidaan aiheuttavan haittaa tai vaaraa ympäristölle tai terveydelle, se tulee puhdistaa.

Viitearvot tukevat riskinarviointia ja puhdistustarpeen arviointia

Pilaantuneen alueen ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä puhdistustarvetta arvioidaan muun muassa lainsäädäntöön kirjattujen viitearvojen pohjalta.

 • Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytetään apuna valtioneuvoston PIMA-asetuksen (214/2007) viitearvoja. Riskinarviointia ohjaa lisäksi ympäristöhallinnon ohje Pilaantuneen maa-alueen riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta.
 • Pohjaveden pilaantuneisuuden arviointiin ei ole Suomessa ohjearvoja. Arvioinnissa voidaan hyödyntää muita säädöksiä, mm. ympäristölaatunormeja (VNa 341/2009) sekä talousvedelle asetettuja laatuvaatimuksia. 
 • Pintavesien pilaantumista voidaan arvioida suhteessa pintavesille laadittuihin ympäristölaatunormeihin (VNa 1022/2006).

PIMA-asetuksen mukaan maaperän pilaantuneisuus tulee arvioida, jos yksi tai useampi haitta-aine ylittää  kynnysarvon tai alueen luontaisen taustapitoisuuden. Eri haitta-aineille on olemassa kolme eri viitearvoa, joiden avulla pilaantuneisuutta tarkastellaan.

 • Kynnysarvon ylittyessä alueen pilaantuneisuus pitää arvioida. 
 • Alempaa ohjearvoa sovelletaan herkässä käytössä (asutus tai virkistys) olevilla alueilla. 
 • Ylempää ohjearvoa sovelletaan esimerkiksi teollisuusalueilla.

Mitä tarkoitetaan riskillä ja haitalla?

 • Riski = Arvio terveys- tai ympäristöhaitan luonteesta ja todennäköisyydestä
 • Riskinarviointi = Menettely, jossa tunnistetaan, määritetään ja kuvataan haittoja ja riskejä
 • Terveyshaitta = Ihmisessä todettava sairaus, muu terveydenhäiriö tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintyminen, joka voi vähentää väestön tai yksilön terveellisyyttä
 • Ympäristöhaitta = Luonnolle ja sen toiminnoille aiheutuva haitta tai ympäristön laadun huononeminen

(Lähde: Valtion tuki alueiden pilaantuneisuuden selvittämiseen ja pilaantuneiden alueiden puhdistamiseen - opas lainsäädännön soveltamiseen)

Julkaistu 20.12.2019 klo 12.56, päivitetty 31.12.2020 klo 14.09
 • Tulosta sivu