Pilaantuneen alueen puhdistaminen

Maaperää, pohjavettä tai sedimenttejä ryhdytään puhdistamaan vain, jos alue on todettu selvityksissä pilaantuneeksi ja jos alueella on lisäksi todettu ympäristö- tai terveysriskistä johtuva puhdistustarve. ELY-keskus (Turussa ja Helsingissä kaupunki) hyväksyy tutkimustulokset ja riskinarvioinnin sekä määrittää samalla lopullisen puhdistustarpeen. Puhdistamisen tavoitteena on saattaa alue tilaa, jossa siitä ei aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.

Vastuu pilaantuneen alueen puhdistamisesta on pilaantumisen aiheuttajalla. Jos aiheuttajaa ei saada selville tai vastuuseen, tai jos pilaantuminen on tapahtunut kiinteistön haltijan suostumuksella, on kiinteistön haltijan puhdistettava alue. Vanhoissa tapauksissa vastuukysymykset ovat usein epäselviä, ja mikäli vastuussa olevaa tahoa ei pystyä velvoittamaan puhdistamiseen, jää vastuu puhdistamisesta viime kädessä kunnalle.

Etene näin kun puhdistat pilaantuneen alueen

  1. Tilaa puhdistussuunnitelma asiantuntevalta ympäristöasiantuntijalta/konsultilla.
  2. Tee ELY-keskukselle (Helsingissä ja Turussa kaupungille) ilmoitus pilaantuneen alueen puhdistamisesta (PIMA-ilmoitus) vähintään 45 päivää ennen työn aloittamista. Viranomainen tekee puhdistamisesta päätöksen (PIMA-päätös), jossa annetaan puhdistamiseen liittyviä määräyksiä.
  3. Tilaa työmaan ympäristötekninen valvonta sekä tarvittaessa toteutussuunnitelma asiantuntevalta ympäristöasiantuntijalta/konsultilla.
  4. Teetä alueen puhdistaminen määräysten mukaisesti.
  5. Teetä puhdistamisesta loppuraportti ja toimita se ELY-keskukselle/kaupungille hyväksyttäväksi.

Varaa suunnitteluun ja ilmoitusmenettelyyn riittävästi aikaa

Pohjan puhdistamiselle luo puhdistussuunnitelma, jonka laatii yleensä tilaajan palkkaama ympäristöasiantuntija/konsultti. Tämän jälkeen puhdistamisesta ilmoitetaan alueen ELY-keskukselle (Helsingissä ja Turussa kaupungille) PIMA-ilmoituksella, jonka mukana toimitetaan myös puhdistussuunnitelma. Ilmoitus on tehtävä vähintään 45 päivää ennen urakan aloittamista.

Kaavio: Puhdistamisen eteneminen
Puhdistamisen eteneminen lyhyesti. Yksityiskohtaisempaa tietoa löydät esimerkiksi Pilaantuneen maa-alueen kunnostushankkeen tilaaminen -oppaasta.

ELY-keskus (Turussa ja Helsingissä kaupunki) tekee puhdistussuunnitelman perusteella PIMA-päätöksen, jossa määrätään puhdistamisen tavoitteesta ja käytännön toteutuksesta. Huomaathan, että tämän vuoksi puhdistamiseen voi hakea mahdollista valtionavustusta vasta lainvoimaisen PIMA-päätöksen jälkeen.

PIMA-päätöksen jälkeen voidaan edetä urakan kilpailuttamiseen ja hankintaan sekä varsinaisen puhdistamisen toteutukseen.  Puhdistamista valvoo käytännössä ympäristötekninen asiantuntija, ja myös varsinainen puhdistaminen kannattaa tilata asiantuntevalta urakoitsijalta. 

Puhdistaminen voidaan toteuttaa

  • paikan päällä maata kaivamatta tai pohjavettä siirtämättä (in-situ)
  • kaivamalla ja käsittelemällä maaperää tai pohjavettä paikan päällä (on-site) 
  • siirtämällä maaperää tai pohjavettä muualle käsiteltäväksi (off-site).

Puhdistamisen yhteydessä kaivettujen maa-ainesten käsittelyä ja sijoittamista ohjaa jätelaki. ELY-keskus (Helsingissä ja Turussa kaupunki) valvoo tavoitteiden saavuttamista ja sitä, että puhdistaminen toteutetaan PIMA-päätöksen mukaisesti. Lopuksi puhdistamisesta laaditaan loppuraportti, jossa kuvataan työ toteutus ja tulokset. Raportti toimitetaan hyväksyttäväksi alueelliselle ELY-keskukselle (Turussa ja Helsingissä kaupungille), joka voi tarvittaessa pyytää raporttiin täydennystä tai selvennystä ennen sen hyväksymistä.

Valtiontukea puhdistamiseen

Valtio voi tukea isännättömien pilaantuneiden alueiden puhdistamista valtionavustuksella. Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi kunnalle, yhdistykselle, yksityishenkilölle tai yritykselle.

Tukea voidaan myöntää, kun puhdistaminen on perusteltua terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan hallitsemiseksi. Tuen edellytyksenä on, ettei pilaantumisen aiheuttajaa saada selville tai tavoiteta, tai ettei hän kykene vastaamaan kustannuksista.  Lisäksi puhdistamisen on oltava muulle kuin aiheuttajalle ilmeisen kohtuutontonta.

Näin käytät valtionavustusta puhdistamiseen
 
Julkaistu 19.12.2019 klo 14.32, päivitetty 22.4.2022 klo 9.59
  • Tulosta sivu