Menetelmät

Haittojen ja riskien vähentäminen voidaan tyypillisesti toteuttaa poistamalla riskin lähde maaperästä tai pohjavedestä kunnostamalla, hallitsemalla riskejä rakentamisen ja maankäytön suunnittelun keinoin tai ympäristöseurannan avulla.

Riskienhallinta

Pilaantuneiden alueiden riskienhallinta on toimintaa, joka kattaa koko suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin. Siihen sisältyvät riskinarviointi sekä toimet haittojen ja riskien estämiseksi tai vähentämiseksi. Riskienhallinnan ensisijainen tavoite on merkittäviksi arvioitujen ympäristö- ja terveyshaittojen tai -riskien vähentäminen hyväksyttävälle tasolle.

Riskienhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeä huomioida, että eri kunnostusmenetelmillä on moniulotteisia vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Nämä vaikutukset voivat olla paitsi positiivisia myös negatiivisia. Kestävässä riskinhallinnassa positiiviset kokonaisvaikutukset ylittävät negatiiviset vaikutukset ja lopputulos vastaa mahdollisimman hyvin kaikkien asianosaisten tarpeita.

Pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostaminen

Pilaantuneen maaperän tai pohjaveden kunnostamisella tarkoitetaan haittojen ja riskien poistamista tai merkittävää vähentämistä. Kunnostusmenetelmä valitaan kohdekohtaisesti, sillä maalajista, haitta-aineista ja niiden määristä riippuen eri menetelmät soveltuvat erilaisiin kohteisiin. Joskus kunnostuksessa joudutaan käyttämään useita toisiaan täydentäviä menetelmiä, koska maaperä tai pohjavesi saattaa olla pilaantunut useilla eri haitta-aineilla, aineiden pitoisuudet tai niiden pitoisuuserot ovat suuria tai maata on hankala käsitellä sen ominaisuuksista johtuen. Valintaan vaikuttavat teknisen soveltuvuuden lisäksi muun muassa kunnostuksen aikaiset ympäristövaikutukset, käytettävissä oleva aika ja kunnostamiselle asetetut tavoitteet sekä kustannukset.

Pilaantuneen maaperän tai pohjaveden kunnostaminen perustuu biologisiin, kemiallisiin tai fysikaalisiin menetelmiin, joiden tarkoituksena on haitta-aineen hävittäminen, poistaminen tai leviämisen estäminen. Kunnostusmenetelmän soveltuvuus kohteeseen arvioidaan tapauskohtaisesti ja varmistetaan tarvittaessa kokeellisesti ennen täysimittaisen kunnostuksen aloittamista.

Kunnostaminen voidaan toteuttaa kohteessa täysin maa-aineksia kaivamatta tai pohjavettä siirtämättä (in situ), kaivamalla ja käsittelemällä maa tai pohjavesi paikan päällä (on site) tai siirtämällä maa tai pohjavesi muualle käsiteltäväksi (off site). In situ -ratkaisuja käytettäessä alueen normaalia toimintaa voidaan tyypillisesti jatkaa toiminnan häiriintymättä.

Julkaistu 30.9.2016 klo 10.27, päivitetty 10.7.2019 klo 15.24