Lainsäädäntö

Pilaantuneen alueen päätöksentekoa ja toimia ohjataan pääosin ympäristöä, mutta myös ihmisen terveyttä, kemikaaleja, jätteitä sekä maankäyttöä ja rakentamista koskevalla lainsäädännöllä. Maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta ja pilaantuneen alueen puhdistamisesta säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014). 1.1.2020 tulee voimaan myös laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta (246/2019).

Ympäristönsuojelulaki sisältää mm. säännökset maaperän ja pohjaveden pilaamiskielloista, pilaantuneen alueen selvitys- ja puhdistamisvelvollisuudesta ja puhdistamisen viranomaismenettelyistä. Pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa (214/2007, ns. PIMA-asetuksessa) ja puhdistamista koskevan ilmoituksen sisällöstä ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014). Lisäksi jätelaki (646/2011) ohjaa puhdistuksen yhteydessä kaivettujen maa-ainesten käsittelyä ja sijoittamista.

Vastuu pilaantuneen maaperän puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistamisesta on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. Myös pilaantuneen alueen kiinteistönomistaja tai -haltija tai kunta voi joutua kunnostamaan pilaantuneen alueen, mikäli aiheuttajaa ei saada vastuuseen.

Julkaistu 29.9.2016 klo 14.52, päivitetty 11.7.2019 klo 10.40