Kunnostustarve

Maaperä ja pohjavesi voivat pilaantua toiminnassa, jossa käytetään, valmistetaan, käsitellään, kuljetetaan tai varastoidaan haitallisia aineita (kemikaaleja) tai jätteitä. Pilaantuminen voi aiheutua joko yksittäisestä onnettomuudesta ja vahingosta tai tavanomaiseen toimintaan kuuluvista pitkäaikaisista päästöistä. Myös ilman ja veden mukana alueen ulkopuolelta tuleva kuormitus tai alueelle muualta tuodut täyttömaat tai jätteet voivat pilata maaperän. Useimmilla tutkittavilla ja puhdistettavilla alueilla ympäristön pilaantuminen on tapahtunut vuosikymmeniä sitten.

Milloin maa-alueen pilaantuneisuutta selvitetään

Pilaantuneisuutta selvitetään tavallisimmin alueilla, joissa on epäily että maaperään on voinut päästä haitallisia aineita. Pilaantuneisuus selvitetään tavallisimmin, kun alueen käyttö tai omistussuhteet muuttuvat, alueelle rakennetaan tai alueella harjoitettu toiminta loppuu. Myös havainnot haitta-aineista esimerkiksi pohjavesitarkkailussa tai maanalaisia putkistoja ja säiliötä poistettaessa voivat synnyttää tarpeen selvittää alueen tila.

Milloin toimenpiteet ovat tarpeellisia

Riskienhallinta on tarpeellista aina, kun maaperässä tai pohjavedessä olevien haitta-aineiden arvioidaan aiheuttavan merkittävän haitan tai riskin ympäristön laadulle, ihmisen terveydelle tai eliöstölle. Tällöin riskienhallinnan ensisijaisena tavoitteena on poistaa haitta-aineita kunnostamalla, muuttaa niiden ominaisuuksia tai rajoittaa niiden kulkeutumista ympäristö- ja terveysriskien vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle.

Riskienhallinnassa voi olla kyse myös esimerkiksi

  • alueen pilaantumiseen liittyvien puhdistusvastuiden poistamisesta
  • alueen arvon nostamisesta ja arvostuksen lisäämisestä
  • maankäyttöön ja alueen rakennettavuuteen liittyvien rajoitusten vähentämisestä
  • sosiaalisesta paineesta poistaa mahdollista huolta ja pelkoa aiheuttava tekijä.
Julkaistu 16.6.2016 klo 11.04, päivitetty 10.7.2019 klo 13.58