Ympäristötekniset tutkimukset Kirkkonumella ovat valmistuneet

Uutinen 19.2.2020 klo 15.55

Kirkkonummen kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus teettivät syksyllä 2019 ympäristöteknisiä tutkimuksia kahdessa kohteessa, Veikkolan vanhan kaatopaikan alueella sekä Kvarnbyssä entisen maankaatopaikan alueella. Kohteissa todettiin lievästi jätteellistä täyttömaata, mutta riskinarvioiden perusteella maaperälle tai pohjavedelle ei aiheudu merkittäviä riskejä.

Kirkkonummen kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus teettivät ympäristöteknisiä tutkimuksia elokuussa 2019 kahdessa kohteessa, Turuntien varressa Veikkolan vanhan kaatopaikan alueella sekä Kvarnbyssä Korsolammentien varressa entisen maankaatopaikan alueella. Veikkolan alueelle tehtiin lisätutkimuksia joulukuussa 2019. Kohteissa todettiin lievästi jätteellistä täyttömaata, mutta riskinarvioiden perusteella maaperälle tai pohjavedelle ei aiheudu merkittäviä riskejä. Selvitykset ovat osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvityksiin liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Sitowise Oy.

Veikkolassa Turuntien varressa sijaitseva yhdyskuntajätteen kaatopaikka oli toiminnassa 1950- ja 1960-luvuilla. Alue on lisäksi toiminut aiemmin maa-aineksen ottoalueena. Kohde sijaitsee Veikkolan I-luokan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueen muodostumisalueella. Veikkolan pohjavesialueen vedenottamo on toiminnassa ja sijaitsee luoteessa noin 350 m etäisyydellä kohteesta.

Kohteeseen asennettiin tutkimusten yhteydessä pohjavesiputki sekä hyödynnettiin alueella jo olevaa pohjavesiputkea. Maaperätutkimuksissa havaittiin lievästi jätteellistä täyttömaata, ja yhdessä näytepisteessä todettiin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Pohjavedestä otetuissa näytteissä ei todettu merkittäviä pitoisuuksia haitta-aineita.

Korsolammentien varressa on vanha maa-aineksenottoalue, jota on käytetty maankaatopaikkana. Täyttömaan seassa on mahdollisesti tuotu myös muuta jätettä. Tutkimusalue sijaitsee Kvarnbyn I-luokan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueen muodostumisalueella. Kvarnbyn pohjavesialueen suljettu vedenottamo sijaitsee kohteesta n. 150 metriä länteen.

Kohteeseen asennettiin tutkimusten yhteydessä kaksi pohjavesiputkea. Maaperätutkimuksessa havaittiin täyttömaan olevan lievästi jätteellistä ja yhdessä tutkimuspisteessä todettiin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Pohjavedestä otetuissa näytteissä ei todettu merkittäviä pitoisuuksia haitta-aineita.

Tutkimuskohteiden maaperässä esiintyvistä haitta-aineista ei tehtyjen riskinarvioiden perusteella arvioida aiheutuvan merkittävää kulkeutumis-, terveydellistä tai ekologista riskiä. Tutkimuksissa todetut pitoisuudet eivät alueiden nykyisessä käytössä aiheuta maaperän puhdistustarvetta tai tarvetta muille haitta-aineisiin liittyville jatkotoimenpiteille.

Aikaisemmat tiedotteet ja kartat

Ympäristöteknisiä lisätutkimuksia Veikkolan vanhalla kaatopaikalla (tiedote 5.12.2019)

Ympäristötekniset tutkimukset Veikkolan entisen kaatopaikan alueella (tiedote 16.8.2019)

Ympäristötekniset tutkimukset Kvarnbyn entisen maankaatopaikan alueella (tiedote 16.8.2019)

Lisätietoja

Kirkkonummen kunta, vs. ympäristötarkastaja Ilari Patamaa, 040 7509894, ilari.patamaa@kirkkonummi.fi

Pirkanmaan ELY-keskus, Päivi Turtia, 029 5036132, paivi.turtia@ely-keskus.fi