Virttaan vanhan saha-alueen pilaantuneisuutta selvitettiin Loimaalla

Uutinen 18.6.2021 klo 15.49

Pinta- ja pohjavedessä ei todettu haitta-aineita. Kastelualtaan ympäristössä ja lautatarhan pintamaassa todettiin jäämiä sinistymisenestoaineen käytöstä, mutta haitta-aineista ei aiheudu merkittävää riskiä nykyisessä käytössä.

Loimaalla selvitettiin, onko Virttaan vanhan saha-alueen maaperässä tai pinta- tai pohjavedessä kohonneita pitoisuuksia kloorifenoleja, dioksiineja tai furaaneja. Yhdisteitä on päässyt ympäristöön sahatavaran sinistymisen estoon käytetyn kemikaalin (KY-5) mukana. Alueelta otettiin maaperä- ja vesinäytteitä marraskuussa 2020 ja tammikuussa 2021.

Saha on toiminut vuodesta 1929 vuoteen 1983 asti. Puut on kasteltu altaassa Höylärintien ja Virttaanraitin välisellä alueella ja siirretty lautatarhalle Höylärintien lounaispuolelle. Alueen länsiosassa olevan ojan itäpuolelle on viety puu- ja kuorijätettä sekä jonkin verran muutakin jätettä.

Pohjavesi on turvassa

Kastelualtaan ympäristössä ja lautatarhan pintamaassa todettiin kohonneita pitoisuuksia dioksiineja ja furaaneja. Dioksiinit ja furaanit eivät liukene veteen merkittävästi, joten niitä ei tutkittu vesinäytteistä. Kloorifenoleja ei todettu maanäytteissä, eikä pohja- tai pintavedessä. Länsiosassa jätealueella todettiin pistemäisesti kohonneita haitta-ainepitoisuuksia, sinkkiä ja PAH-yhdisteitä. Vaarallisia jätteitä ei havaittu.

Koska dioksiinit ja furaanit eivät kulkeudu merkittävästi veden mukana, saha-alueen ei arvioida aiheuttavan riskiä pohjavedelle.

Maaperässä ei todettu erityisen voimakkaita pitoisuuksia dioksiineja ja furaaneja, eikä kaikkein haitallisimpia lyhytketjuisia yhdisteitä. Lisäksi kulkeutumis- ja altistumisriskiä pienentää se, että haitta-ainepitoinen maa on pääasiassa asfaltin tai kasvillisuuden peitossa. Alueella ei oleskella merkittävästi.

Saha-alueen maaperän dioksiinien ja furaanien laskennallinen määrä jää alle grammaan. Näin ollen myös riski merkittävään ravintoketjussa rikastumiseen arvioidaan pieneksi. Voidaan perustellusti arvioida, ettei kohteen haitta-aineet aiheuta merkittävää ympäristö- tai terveysriskiä alueen nykyisessä käytössä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus arvioi puhdistustarpeen

Loppuraportista pyydetään Varsinais-Suomen ELY-keskukselta valvontaviranomaisen lausunto. Valvontaviran-omainen arvioi aiheutuuko maaperässä todetuista haitallisista aineista sellaista haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle, jonka perusteella kohde vaatisi riskinhallintatoimenpiteitä.

Hankkeen tilaajana on Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa val-takunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät suunnittelu- ja tutkimustyöt toteutti Sitowise Oy.

Lisätietoja:

Hankevastaava: Maarit Joukainen, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, maarit.joukainen@ely-keskus.fi, p. 0295 036 374

Työn toteutus: Maija Manninen, Vanhempi asiantuntija, Sitowise Oy, maija.manninen@sitowise.com, p. 050 326 8531

Kartta Virttaan sahan sijainnista
 

  • Tulosta sivu