Vanajan suojeluskunnan ampumaratojen ei todettu aiheuttavan ympäristöriskiä

Uutinen 2.12.2020 klo 14.47

Kuudella entisellä ampumarata-alueella Myllykulmantien ja Sääjärventien risteyksen pohjoispuolisella alueella Janakkalassa on tutkittu touko- ja lokakuussa maaperän sekä pinta- ja pohjaveden raskasmetallipitoisuuksia. Yhden radan taustavallissa todettiin kohonneita lyijypitoisuuksia.

Entisillä rata-alueilla Harvialan Kannistossa otettiin toukokuussa maaperänäytteitä asuntojen piha-alueilla sekä pelto- ja metsäalueilla pintamaasta. Lisäksi otettiin vesinäytteitä ojista. Entisen Harvialan koulukodin vedenottokaivosta sekä Sammalsuon laitaan asennetusta pohjavesiputkesta otettiin pohjavesinäytteet.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko alueiden maaperässä, pinta- tai pohjavedessä kohonneita raskasmetallipitoisuuksia. Ampumaratatoiminnan vaikutuksesta maaperään ja veteen voi liueta etenkin lyijyä. Ampumaradat ovat olleet toiminnassa vuosina 1925-1944. Tutkimukset kohdennettiin vanhojen karttojen ja ilmakuvien perusteella.

Yhdessä taustavallissa kohonnut lyijypitoisuus

Vain yhdellä tutkituista radoista on maastosta selkeästi erottuva taustavalli. Kyseisen 300 m kivääriradan taustavallissa ja sen edustalla ojavedessä todettiin kohonnut pitoisuus lyijyä. Rata on metsäalueella, ja metsäisen suon reunalla. Muilla radoilla ei todettu kohonneita pitoisuuksia maaperässä tai vedessä.

Kivääriradalla tehtiin tarkentavia tutkimuksia lokakuussa, jolloin taustavallista ja sen edustalta otettiin maaperänäytteitä. Lisäksi ojavedestä taustavallin edestä ja noin 100 m päästä taustavallista otettiin näytteet.

Tutkimustulosten perusteella laaditun pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvion mukaan alueen rakasmetallipitoisuudet eivät aiheuta merkittävää kulkeutumis-, terveys- tai ekologista riskiä. Alueella ei tehtyjen tutkimusten ja riskinarvion perusteella ole puhdistustarvetta. Mikäli alueen maankäyttö muuttuu herkemmäksi, tulee riskit arvioida uudelleen.

Hankkeen tilaajana on Pirkanmaan ELY-keskus. Selvitys on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Selvitykseen liittyvät suunnittelu- ja tutkimustyöt toteutti Sitowise Oy.

Lisätietoja

Hankevastaava: Anna Kralik, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, anna.kralik@ely-keskus.fi, p. 050 395 5074

Työn toteutus: Maija Manninen, Vanhempi asiantuntija, Sitowise Oy, maija.manninen@sitowise.com, p. 050 326 8531

Kartta tutkitun alueen sijainnista.
Tutkittu alue on ympyröity karttaan vihreällä.

  • Tulosta sivu