Sotkamossa tutkitaan maaperän pilaantuneisuutta Hotelli Tuliketun ja kahden entisen ampumaradan alueella

Uutinen 23.4.2020 klo 15.42

Hotelli Tuliketun entisen pesulan sekä Kirkonkylän ja Pitkälammen entisten ampumaratojen maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuutta tutkitaan toukokuussa 2020. Tutkimuksia tehdään muun muassa porakonekairalla.

Hotelli Tuliketun pesulan alueella tehdään maaperä- ja pohjavesitutkimuksia, joiden tarkoituksena on selvittää, onko pesulatoiminnasta päässyt ympäristöön kloorattuja liuottimia tai muita haitta-aineita. Lisäksi entisten Kirkonkylän ja Pitkälammen ampumaratojen alueella tehdään maaperätutkimuksia, joissa selvitetään raskasmetallipitoisuuksia.

Hotelli Tuliketussa on toiminut pesula tiettävästi 1980-luvun alusta 1990-luvun loppupuolelle asti. Ei ole tiedossa, onko pesulassa käytetty kemiallisia pesuaineita (tetrakloorieteeniä). Hiukan vedenottamolla on 1990-luvulla todettu tetrakloorieteeniä ja muita kloorattuja liuottimia. Vanhojen tietojen mukaan alueella on myös pienehkö jätekuoppa hotellin kaakkoispuolella. Korjaamotoimintaakin alueella on voinut olla.

Kirkonkylän ampumaradalla on ollut kivääri- ja pistooliammuntaa tiettävästi vuodesta 1923 lähtien 1960-luvulle saakka. Hotelli ja Kirkonkylän ampumarata sijaitsevat Hiukanharju-Pöllyvaara A pohjavesialueella. Pitkälammen kiväärirata on otettu käyttöön vuonna 1933 ja toiminta on loppunut vuonna 1950. Pitkälammen ampumarata sijaitsee Hiukanharju-Pöllyvaara B pohjavesialueella.

Paikallisten ihmisten mahdolliset lisätiedot pesula- ym. toiminnasta Tuliketun alueella ovat arvokasta taustatietoa tutkimusten suunnittelussa. Tutkimushankkeen vetäjät toivovat paikallisten ihmisten yhteydenottoja, mikäli heillä on tietoa pesulan tai ampuratojen toiminnoista.

Asukkaille lähinnä meluhaittaa

Hotelli Tuliketun ympäristössä otetaan maaperänäytteitä monitoimivaunulla kairaamalla noin neljästä eri tutkimuspisteestä kahden työpäivän aikana. Tutkimuspisteet sijoittuvat hotellin lounaispuolelle. Alueelle asennetaan myös huokoskaasuputki, josta tutkitaan mahdollisia syvällä maaperässä olevia haihtuvia yhdisteitä. Lisäksi lähelle Hiukan vedenottamoa asennetaan uusi pohjaveden havaintoputki, josta selvitetään pohjaveden haitta-ainepitoisuuksia. Myös vedenottokaivoista otetaan pohjavesinäytteitä.

Hotellin koillispuolella olevassa suppakuopassa sijainneen Kirkonkylän vanhan ampumaradan alueelta otetaan maaperänäytteitä pintamaasta. Pitkälammen kapeimmassa kohdassa sijainneen ampumaradan alueella tutkitaan pintamaan, sedimentin ja pintaveden haitta-ainepitoisuuksia.

Kairaukset voivat aiheuttaa meluhaittaa. Tutkimusten aiheuttamat jäljet maisemoidaan asianmukaisesti.

Tutkimustulosten perusteella arvioidaan haitta-aineiden aiheuttama kulkeutumis-, altistumis- ja ekologinen riski. Mikäli riski todetaan merkittäväksi, alueelle suunnitellaan riskinhallintatoimenpiteitä.

Hankkeen tilaajana on Pirkanmaan ELY-keskus yhteistyökumppaninaan Sotkamon kunta. Selvitykset ovat osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Sitowise Oy toteuttaa selvityksiin liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt.

Tutkimukset tehdään toukokuussa 2020 ja raportti tutkimuksista valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.

Lisätietoja

Harri Helenius, tekninen johtaja, Sotkamon kunta, 044 750 2491, harri.helenius@sotkamo.fi

Hankinta ja rahoitus:
Helena Vikstedt, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 038 443, helena.vikstedt@ely-keskus.fi

Tutkimuksen suunnittelu ja toteutus:
Maija Manninen, vanhempi asiantuntija, Sitowise Oy, 050 326 8531, maija.manninen@sitowise.com

 

Kartta kohteiden sijainnista.Tutkimusalueiden sijainti on ympyröity punaisella. Vasemmanpuoleinen alue on Tuliketun pesula ja Kirkonkylän ampumarata on oikealla puolella. © Sotkamon kunnan karttapalvelu.

 

Pitkälammen ampumarata Sotkamo
Pitkälammen ampumaradan tutkimusalueen sijainti ympyröity punaisella. © Sotkamon kunnan karttapalvelu