Petjärven entisestä teollisuuskaatopaikasta ei merkittävää terveys- tai ympäristöriskiä

Uutinen 20.12.2019 klo 11.19

Petjärven entisen teollisuuskaatopaikan lisätutkimukset ovat valmistuneet Loviisassa. Kohteessa todettiin jätetäyttöä pienellä alueella, mutta riskinarvion perusteella maaperälle tai pohjavedelle ei aiheudu merkittävää terveys- tai ympäristöriskiä. Pohjavedestä otetaan vielä uusintanäytteet.

Loviisan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus teettivät ympäristöteknisiä lisätutkimuksia Petjärventien entisen teollisuuskaatopaikan alueella. Tutkimusten tarkoituksena oli tarkentaa kesällä 2019 tehtyjä perustutkimuksia. Selvitykset ovat osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Sitowise Oy toteutti selvityksiin liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt lokakuussa 2019.

Kaatopaikka on historiatietojen mukaan ollut teollisuuskaatopaikka, jonne on viety sekalaista elektroniikka- muovi- ja metallitehdasjätettä. Alue on aiemmin toiminut maa-aineksen ottoalueena. Kiinteistö 434-487-1-131 sijaitsee peltojen ympäröimällä soraharjulla ja on pinta-alaltaan noin 5 hehtaaria. Kohde sijaitsee I-luokan pohjavesialueella (Petjärvi 0170101) ja lähin varavedenottamo on noin 500 metrin päässä. Lähin pintavesialue, Petjärvi on 600 metrin päässä.

Kiinteistölle asennettiin tutkimusten yhteydessä kolme pohjavesiputkea. Lisäksi tehtiin useita koekuoppia kaivinkoneella ja kairauksia kairakoneen avulla. Koekuopista sekä pohjavedestä otettiin näytteitä, joista tehtiin aistinvaraisia havaintoja sekä laboratorioanalyysejä haitta-aineiden pitoisuuksista.

Kohteessa todettiin jätetäyttöä pienellä alueella. Jätetäytössä todettiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alemmat ja osin ylemmät ohjearvot ylittäviä raskasmetallienpitoisuuksia. Todettuun jätetäyttöön asennetusta pohjavesiputkesta otetussa näytteessä todettiin ympäristölaatunormit ylittäviä metallipitoisuuksia. Tutkituista haitta-aineista tehdyn riskinarvion perusteella maaperälle tai pohjavedelle ei kuitenkaan aiheudu merkittävää terveys- tai ympäristöriskiä. Tutkimuksissa ei todettu puhdistustarvetta eikä kohteessa todetuista haitta-aineiden pitoisuuksista arvioitu aiheutuvan välitöntä ympäristö- tai terveyshaittaa. Riskienhallintatoimena kohteessa on kuitenkin tarkoitus ottaa uusintanäytteet pohjavedestä.

Petjärven sijainti kartalla
Petjärven sijainti kartalla.

Lisätietoja

Heidi Lyytikäinen, ympäristönsuojelusihteeri, Loviisan kaupunki, 0440 555 373, heidi.lyytikainen@loviisa.fi

Anna Kralik, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi