Paukkulantien entisen ampumaradan pohjavesitarkkailu jatkuu Hämeenlinnassa

Uutinen 17.1.2020 klo 14.39

Paukkulantien entisellä ampumaradalla tehtiin maaperä- ja pohjavesitutkimuksia lokakuussa 2019. Maaperässä todetuista haitta-ainepitoisuuksista ei arvioitu aiheutuvan ympäristö- tai terveyshaittaa. Alueella jatketaan pohjaveden tarkkailua riskienhallintatoimenpiteenä.

Hämeenlinnan kaupungissa tehtiin maaperä- ja pohjavesitutkimuksia Paukkulantien entisellä ampumaparalla lokakuussa 2019. Tutkimuksien tarkoituksena oli selvittää ampumaradan toiminnasta peräisin olevien haitta-aineiden sijainti, laajuus ja pitoisuus maaperässä sekä pohjavedessä. Kohde oli mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisessa Maaperä kuntoon -ohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Ramboll Finland Oy.

Ampumarata on historiatietojen mukaan ollut käytössä 1920-1960-lukujen aikana ja kohteessa on ollut kivääri- sekä pistoolirata. Rata on Hämeenlinnan ampumaseuran historiatietojen mukaan vihitty käyttöön 1920 ja rata näkyy vuoden 1952 olympialaisten kilpailukartassa. Ampumarata sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä Ahveniston pohjavesialueella (ID 0410902, 1. luokka).

Kartta Paukkulantien tutkimuskohteen sijainnista Hämeenlinnassa.
 

Ampumaradan rakenteiden (ampumapaikka, näyttösuoja ja sen edusta, taustavalli) ympäristöön tehtiin kaivinkoneella koekuoppia, joista otettiin maaperänäytteitä. Pohjaveden haitta-ainepitoisuuksia tutkittiin alueen pohjavesiputkista otetuista vesinäytteistä. Tutkimuksessa otettujen näytteiden haitta-ainepitoisuuksia tutkittiin sekä kenttämittauksin että laboratoriossa.

Tutkimusalueen maaperässä todettiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittävinä pitoisuuksina erityisesti lyijyä sekä antimonia, mutta myös kuparia ja sinkkiä. Pohjavesinäytteissä kohonneita metallipitoisuuksia ei todettu. Haitta-aineiden todettiin rajautuvan maaperässä noin 2 metriä paksuun maakerrokseen, eivätkä haitta-aineet tutkimuksen perusteella ole kulkeutuneet pohjaveteen. Tutkimuksessa ei todettu puhdistustarvetta eikä kohteessa todetuista haitta-aineiden pitoisuuksista arvioitu aiheutuvan välitöntä ympäristö- tai terveyshaittaa.

Riskienhallintatoimenpiteenä kohteessa on tarkoitus tarkkailla pohjavedessä esiintyviä haitta-aineiden pitoisuuksia.

Lue lisää

Hämeenlinnan Paukkulantiellä tutkitaan vanhan ampumaradan maaperää (uutinen 15.10.2019)

Lisätietoja

Elina Reiman, Hämeenlinnan kaupunki, 03 621 3082, elina.reiman@hameenlinna.fi

Anna Kralik, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi