PASSIIVI -hankkeessa kehitetään passiivinäytteenottoa pilaantuneiden pohjavesialueiden tutkimisessa ja seurannassa.

Uutinen 29.3.2018 klo 10.51

PASSIIVI ”Passiivinäytteenotto pilaantuneiden pohjavesialueiden tutkimisessa ja seurannassa” –hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää passiivinäytteenoton edellytyksiä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kestävässä riskienhallissa. Passiivikeräimet ovat näytteenottimia, joilla pidemmän passiivisen näytteenottojakson avulla voidaan tutkia ja mitata haitta-aineiden keskimääräisiä pitoisuuksia sekä arvioida massavirtaa.

Hankkeessa tutkitaan passiivikeräinten käyttämistä pilaantuneen pohjaveden seurantamenetelmänä ja verrataan tällä tavoin tuotettavaa tietoa kertavesinäytteenotolla mitattuihin pitoisuuksiin. Esimerkkeinä hankkeessa tutkitaan (klooratuilla liuottimilla) pilaantuneen pohjaveden kunnostamista Pirkanmaan ELY-keskuksen Demonstraatiohankkeissa, arvioimalla haitta-ainepitoisuuksia ja massavirtoja leviämän eri osa-alueilla ennen aktiivisia kunnostustoimenpiteitä sekä niiden jälkeen. Hankkeessa sovelletaan kahta kaupallisesti saatavilla olevaa passiivikeräintä (Sorbicell ja iFlux) sekä SYKE:n kehittämää passiivikeräinmenetelmää.

Hankkeen tuotoksena syntyy hankeraportti, johon on koottu keskeiset havainnot kirjallisuudesta, kenttäkokeista sekä näiden perusteella tuotettu arvio passiivikeräinten soveltuvuudesta pilaantuneen pohjaveden laadun tutkimusmenetelmänä sekä velvoitetarkkailun työkaluna. Työssä verrataan myös menetelmän käytön vaatimia resursseja ja niistä syntyviä kustannuksia suhteessa kertavesinäytteenottoon. Raporttiin sisällytetään myös menetelmäohjeistus, jossa käsitellään passiivinäytteenottoa ja sen toteutuksessa sekä tulosten tulkinnassa huomioitavia seikkoja.

Hankkeen osapuolina ja hallinnoinnista vastaavina toimii Pirkanmaan ELY-keskus (PIRELY) ja Suomen Ympäristökeskus (SYKE). Lisäksi hankkeen toteutukseen osallistuvat Nordic Envicon Oy, Pöyry Finland Oy, Vahanen Oy, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

Lisätietoja hankkeesta antaa PASSIIVI hankkeen projektipäällikkö: Heidi Ahkola, Suomen ympäristökeskus (heidi.ahkola at ymparisto.fi, +358400966821).