Onkilammen entisen haulikkoradan riskit ja tarvittavat toimenpiteet on selvitetty

Uutinen 22.1.2021 klo 15.30

Suonenjoella sijaitsevan Onkilammen entisen haulikkoampumaradan lisätutkimusraportti on valmistunut. Lampi esitetään kunnostettavaksi poistamalla lammen pohjasedimenteissä olevat lyijyhaulit imuruoppauksella.

Ampumarata-alueella on harjoitettu haulikkoammuntaa vuosina 1964-2008. Rata-alue sijoittuu Lintharjun pohjavesialueelle. Onkilampi sijaitsee haulien leviämisalueella, ja metallipitoisuudet lammen itäosan sedimentissä ja ranta-alueen maaperässä ovat huomattavasti kohonneet. Tämä on aiheuttanut vaaraa ympäristölle, muun muassa linnuille.

Entisellä haulikkoampumarata-alueella otettiin kesällä 2020 uusia maaperä-, sedimentti-, vesikasvi-, pintavesi- ja pohjavesinäytteitä laboratorioanalyysejä varten. Tutkimuksilla saatiin rajattua entistä paremmin alueet, joihin ampumatoiminta on vaikuttanut. Näin saatiin riittävät lähtötiedot riskienhallinnan suunnittelua varten ja uutta tietoa Onkilammen toiminnasta vakaana pohjaveden purkautumispaikkana, jossa sedimentin kertyminen on hyvin hidasta.

Linnut syövät lyjyhauleja, sedimentin pintakerros ruopataan

Tehdyn riskitarkastelun perusteella lammen sedimentillä on kunnostustarve ekologisista riskeistä, erityisesti lintujen lyijyhaulien syönnistä, johtuen. Tulosten perusteella arvioitiin parhaita kunnostusmenetelmiä kustannus-, hyöty- ja kestävyysnäkökulmista. Parhaaksi menetelmäksi valikoitui sedimentin pintakerroksen ruoppaaminen niillä matalammilla lammen pohjan alueilla, joilla on todettu linnuille vaaraa aiheuttavia metallipitoisuuksia tai haulimääriä. Maa-alueella ei arvioitu tarvittavan aktiivisia kunnostustoimenpiteitä.

Riskienhallintaselvityksen toteutti Sitowise Oy yhteistyössä Suonenjoen kaupungin, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Suonenjoen Urheilu- ja Metsästysampujat ry:n kanssa. Hanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa. Työ jatkuu Pohjois-Savon ELY-keskuksen antaman viranomaislausunnon mukaisesti, todennäköisesti tarkempana kunnostussuunnitteluna myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoja

Kimmo Hälinen, Suonenjoen kaupunki, 0400 377 761, kimmo.halinen@suonenjoki.fi

Jari Tiainen, Pirkanmaan ELY-keskus, 040 538 6598, jari.tiainen@ely-keskus.fi

Arto Itkonen, Sitowise Oy, 050 551 3497, arto.itkonen@sitowise.com

Lue lisää

Suonenjoella jatketaan Onkilammen entisen haulikkoradan riskien ja riskienhallintatoimien selvittämistä (tiedote 12.5.2020)

Lyijyllä pilaantuneen Onkilammen tilanne pyritään ratkaisemaan kestävällä tavalla (tiedote 13.11.2019)

Kaatron, Iisveden ja Onkilammen ympäristötutkimukset valmistuneet (tiedote 10.11.2017)

Onkilammen entisen ampumaradan ympäristöriskit selvitetään (uutinen 24.8.2017)

Kartta Suonenjoen Onkilammen sijainnista.
Kohteen sijainti on merkitty karttaan punaisella. © Pohjakartta: MML Kiinteistötietopalvelu

  • Tulosta sivu