Nilsiän vanhasta ampumaradasta ei nykykäytössä ympäristö- ja terveysriskejä

Uutinen 12.11.2019 klo 15.00

Nilsiän kirkonkylän vanhan ampumaradan pinta- ja pohjaveden nykytilaa selvitettiin kesällä 2019. Kohteessa on harjoitettu ampumatoimintaa vuosina 1969-1992.

Nilsiän kirkonkylän vanhan ampumaradan pinta- ja pohjaveden nykytilaa selvitettiin Kuopion kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta lisätutkimuksilla kesällä 2019. Selvitys oli osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maa-alueiden selvitystyötä. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja raportointityöt toteutti Ramboll Finland Oy.

Kohteessa on harjoitettu ampumatoimintaa vuosina 1969-1992, jolloin kohteessa on sijainnut haulikko-, kivääri- ja pistoolirata. Pohjois-Savon ympäristökeskus on tutkinut aluetta 1990-luvun loppupuolella, jonka lisäksi Ramboll Finland Oy on toteuttanut kohteessa maaperän pilaantuneisuuden perustutkimuksen vuonna 2018.

Vuoden 2019 lisätutkimuksilla täydennettiin perustutkimusta. Tutkimusten perusteella ampumaratatoiminnan aiheuttamasta haitta-ainekuormituksesta laadittiin riskinarviointi sekä kestävyyden arviointi alueen nykyisellä maankäyttömuodolla.

Tulosten perusteella Nilsiän kirkonkylän vanhan ampumaradan maaperässä todetuista kohonneista metallipitoisuuksista ei arvioida aiheutuvan ympäristö- ja terveysriskejä alueen nykyisellä maankäytöllä. Kohonneista haitta-ainepitoisuuksista ei tämän vuoksi arvioida aiheutuvan välitöntä puhdistustarvetta. Alueelta lähtevän kuormitustason varmentamiseksi alueella tehdään pohjavesitarkkailua kohteeseen asennetuista pohjavesiputkista.

Lisätutkimusraportti toimitetaan Pohjois-Savon ELY-keskukselle, joka antaa kohteesta lausunnon.

Lisätietoja

Jari Tiainen, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 026 235, jari.tiainen@ely-keskus.fi

Erkki Pärjälä, Kuopion kaupunki, 044 718 2142, erkki.parjala@kuopio.fi

Jukka-Pekka Tervo, Ramboll Finland Oy (tutkimusten toteuttaja), 040 659 2201, jukka-pekka.tervo@ramboll.fi