Niilolan entisellä saha-alueella Kouvolassa ei todettu kunnostustarvetta

Uutinen 2.7.2020 klo 14.24

Kouvolan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus teettivät ympäristöteknisiä tutkimuksia Kouvolassa Niilolan vanhan sahan alueella vuosina 2009-2020. Kohteessa todettiin lieviä haitta-ainepitoisuuksia. Riskinarvioinnin perusteella maaperälle tai pohjavedelle ei aiheudu merkittäviä riskejä.

Kouvolan kaupunki ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat selvittäneet ympäristöriskejä Kouvolan kaupungissa sijaitsevalla Niilolan vanhalla saha-alueella. Kohde kuuluu Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaan valtakunnalliseen Maaperä kuntoon -ohjelmaan. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy marraskuussa 2019 sekä huhti-toukokuussa 2020.

Saha on toiminut vuosina 1960–1964 maapohjaisena painekyllästämönä. Saha-alue ei enää ole selvästi havaittavissa, koska se on metsittynyt ja maisemoitunut ympäristönsä. Kohde sijaitsee Valkealan kirkonkylän (0590904) I-luokan pohjavesialueella.

Kohteessa tehdyssä tutkimuksessa otettiin näytteitä kaivinkoneella, kairakoneella sekä lapionäytteenottona. Lisäksi otettiin vesinäytteitä pohjaveden havaintoputkista. Koekuoppia kaivettiin yhteensä 19 kappaletta, kairapisteitä 7 kappaletta ja lapionäytepisteitä 14 kappaletta. Näytteenotto ulotettiin syvimmillään noin 3 metrin syvyyteen maanpinnasta. Pohjavesinäytteet (1-2 näytteenottokierrosta) otettiin alueelle tutkimuksen yhteydessä vuosina 2019-2020 asennetuista pohjaveden havaintoputkista (yhteensä 5 kappaletta).

Tutkimusten perusteella alueella on viitteitä sahan toiminnasta pääasiassa kohonneiden arseenipitoisuuksien perusteella. Pohjavedessä todettiin kohonneita koboltin ja arseenin pitoisuuksia toisella näytteenottokerralla. Muiden haitta-aineiden osalta ei todettu merkittävästi kohonneita kokonais- tai liukoisia pitoisuuksia.

Todetuista haitta-ainepitoisuuksista ei riskinarvion perusteella arvioida aiheutuvan terveydellistä tai kulkeutumiseen perustuvaa haittaa kohteen nykyisessä käytössä. Kohdekiinteistöjen alueelle jääviä yli kynnysarvotason pitoisuuksiltaan olevia maa-aineksia ei saa siirtää kiinteistöjen ulkopuolelle ilman niihin kohdistuvia ympäristönsuojelulain mukaisia toimenpiteitä. Tutkimuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen sekä maa- ja pohjavesinäytteistä saatujen analyysitulosten perusteella kohteessa ei ole tarvetta tehdä muita lisätutkimuksia tai muitakaan jatkotoimenpiteitä.

Lisätietoja

Jussi Virtanen, projektijohtaja, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 040 861 6516, jussi.virtanen@fcg.fi

Anna Kralik, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi

 

  • Tulosta sivu