Myllyojan vanhan kaatopaikan pohjavesitarkkailu jatkuu Heinolassa

Uutinen 18.12.2019 klo 15.02

Myllyojan vanhalla kaatopaikalla tehtiin maaperä- ja pohjavesiselvityksiä loka-marraskuussa 2019. Todetuista haitta-aineista ei arvioitu aiheutuvan välitöntä ympäristö- tai terveyshaittaa, mutta pohjaveden tarkkailua jatketaan.

Heinolan kaupungissa tehtiin maaperä- ja pohjavesitutkimuksia Myllyojan vanhalla kaatopaikalla loka-marraskuussa 2019. Tutkimuksien tarkoituksena oli selvittää kohteen jätetäytön sijaintia ja laajuutta sekä haitallisten aineiden pitoisuuksia maassa, jätekerroksessa sekä pohjavedessä. Kohde oli mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisessa Maaperä kuntoon -ohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Ramboll Finland Oy.

Kaatopaikalle on historiatietojen mukaan tuotu yhdyskuntajätettä ja sen toiminta on lopetettu 1960-1970-luvulla. Kohteen vieressä on iso maa-aineksen ottoalue (Pohjanmäki) ja sen itäpuolella kulkee valtatie 4. Kohde sijaitsee I-luokan pohjavesialueella (Myllyoja 0608903) ja lähin pohjavedenottamo on noin 1,5 km päässä. Lähin pintavesialue on Iso-Salijärvi.

Kohdekiinteistölle asennettiin pohjavesiputki kairakoneen avulla ja maastokatselmuksessa arvioidulle kaatopaikka-alueelle tehtiin koekuoppia kaivinkoneen avulla. Koekuopista sekä pohjavedestä otettiin näytteitä, joista tehtiin aistinvaraisia havaintoja sekä analysoitiin haitta-aineiden pitoisuuksia laboratoriossa.

Kohteessa todettiin jätetäyttöä verrattain pienellä alueella. Jätetäytössä todettiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alemmat ja osin ylemmät ohjearvot ylittäviä raskasmetallien sekä polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) pitoisuuksia. Todetusta jätetäytöstä pohjaveden virtaussuuntaan asennetusta pohjavesiputkesta otetussa näytteessä todettiin matalia PAH-yhdisteiden pitoisuuksia, jotka alittavat pohjavedelle annetut vertailuarvot. Tutkimuksessa ei todettu kunnostustarvetta eikä kohteessa todetuista haitta-aineiden pitoisuuksista arvioitu aiheutuvan välitöntä ympäristö- tai terveyshaittaa.

Riskienhallintatoimenpiteenä kohteessa on tarkoitus kuitenkin tarkkailla pohjavedessä esiintyviä haitta-aineiden pitoisuuksia.

Karttakuva Myllyojan sijainnista Heinolassa.  

Lisätietoja

Helka Sillfors, ympäristöpäällikkö, Heinolan kaupunki, 0500 918 597, helka.sillfors@heinola.fi

Anna Kralik, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi