Mänttä-Vilppulan Kapakan alueella ei todettu puhdistustarvetta

Uutinen 11.10.2019 klo 15.31

Vilppulassa Kapakan vanhalla kaatopaikalla tehdyissä maaperätutkimuksissa havaittiin haitta-aineita, mutta aineiden sijainnin ja hitaan kulkeutumisen vuoksi alueella ei todettu tarvetta maaperän puhdistamiselle.

Mänttä-Vilppulan kaupungissa tehdyt tutkimukset vanhalla Kapakan kaatopaikalla ovat valmistuneet. Alueella tehtiin maaperätutkimuksia, joiden yhteydessä otettiin myös vesinäytteitä kaatopaikan sisäisestä vedestä. Lisäksi otettiin pintavesinäytteitä kaatopaikan ympäriltä. Tutkimukset toteutettiin osana Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista pilaantuneiden maiden tutkimus- ja kunnostusohjelmaa. Tutkimusten suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista vastasi Ramboll Finland Oy.

Historiatietojen perusteella alueelle on tuotu jätteitä vuosina 1953-1973. Tutkimuksissa alueelle tehtiin yhteensä 16 koekuoppaa. Koekuoppien avulla rajattiin jätteitä sisältävä alue. Koekuopista havainnoitiin jätetäytön sisältöä ja otettiin maaperänäytteitä. Kahdessa koekuopassa havaittiin vettä, josta otettiin myös näytteet. Näytteistä tutkittiin metallien, öljyjen ja muiden haitta-aineiden pitoisuuksia. Tutkimustulosten pohjalta tehtiin riskinarviointi, jossa arvioitiin haitta-aineiden kulkeutumista sekä mahdollisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia.

Maaperässä havaittiin kohonneita pitoisuuksia haitta-aineita (metalleja, PCB-yhdisteitä, PAH-yhdisteitä, öljyhiilivetyjä), enimmäkseen yli kahden metrin syvyydessä. Sisäisestä vedestä havaittiin viitearvojen ylitykset koboltille, muutamille PAH-yhdisteille, öljyhiilivetyjen summapitoisuudelle ja sekä PCB-yhdisteille. Kaatopaikan vähäinen sisäisen veden määrä rajoittaa veden mukana kulkeutuvien haitta-aineiden leviämistä. Alue ei ole pohjavesialueella ja yhdisteet ovat veteen varsin niukkaliukoisia, minkä vuoksi kulkeutumisriski pohjaveteen on vähäinen .

Jätteet sijaitsevat puhtaan peittomaakerroksen alla, ja yhdisteiden ominaisuuksien sekä kaatopaikan sulkemisesta kuluneen ajan vuoksi haitta-aineiden kulkeutuminen arvioidaan hyvin hitaaksi. Riskinarvioinnin perusteella Kapakan vanhasta kaatopaikasta ei katsota aiheutuvan riskiä ympäristölle tai ihmisten ja eläinten terveydelle. Alueella ei ole kunnostustarvetta.

Lisätietoja

Helena Jokinen, ympäristönsuojelusihteeri, Mänttä-Vilppulan kaupunki, 050 562 2734, helena.jokinen@keuruu.fi

Maarit Joukainen, PIMA-asiantuntija, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 396 1914, maarit.joukainen@ely-keskus.fi