Lyijy- ja teräshaulien ympäristökäyttäytyminen ampumaradoilla

Uutinen 28.3.2018 klo 15.24

Merkittävimpiä haulikkoratojen haitallisia ympäristövaikutuksia aiheuttava tekijä ovat melun lisäksi haulien sisältämä lyijy ja antimoni, jotka voivat kulkeutua ajan kuluessa pinta- ja pohjavesiin (Suomen Ympäristö 4/2014). Haulikkoratojen laajasta ampumasektorista johtuen haulit leviävät useiden hehtaarien alueelle, mikä vaikeuttaa metallien aiheuttamien riskien hallittavuutta. Eräissä ampumaratojen ympäristöluvissa on määrätty siirtymään lyijyä korvaavien teräshaulien käyttöön, etenkin jos rata sijaitsee pohjavesialueella. Teräshaulien ympäristövaikutuksista on toistaiseksi vain vähän tutkimustietoa, erityisesti niiden yhteisvaikutuksista maaperässä jo olevien lyijyhaulien kanssa. Lisäksi lyijyä korvaavien haulien käyttö lisää mm. ammuntakustannuksia.

Pirkanmaan ELY-keskuksen, Suomen erityisjäte Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n rahoituksella on toteutettu tutkimushanke, jossa on selvitetty ampumaradoilla käytettävien lyijy- ja teräshaulien ympäristökäyttäytymistä. Tutkimushankkeessa on kehitetty testi, jolla pyritään ennakoimaan haulikkoradoilla käytettävien lyijy- ja teräshaulien metallien liukoisuutta pitkällä aikavälillä. Kehitetyllä jäätymis-sulamistestijärjestelmällä voidaan testata myös sinkki-, molybdeeni-, volframi- ja vismuttihaulien sekä sekoitemateriaalihaulien ympäristövaikutuksia, etenkin mikäli niiden käyttö lisääntyy haulikkoradoilla.

Kokeessa on jäljitelty laboratoriokokeilla (kuva 1) Suomen vuodenaikojen muutoksia nopeuttamalla hauleja sisältävän kostean maaperän rapautumista jäädyttämällä ja sulattamalla maa-ainesta. Testeillä on selvitty tilanteita, joissa teräshauleja ammutaan uudelle haulikkoradalle sekä sellaiselle haulikkoradalle, joka sisältää myös aiemmin ammuttuja lyijyhauleja. Kokeissa testattiin sekä suoperäisen turvemaan, että hiekkapohjaisen ampumaradan maata (kuva 2). Jäätymis-sulamistestin tuloksia verrattiin samoille maanäytteille tehtyyn yksivaiheiseen ravistelutestiin (EN-SFS 12457-2), jota on perinteisesti käytetty testattaessa metallien liukoisuutta ampumaratojen maaperästä.

Hankkeen loppuraportti on ladattavissa hankkeen sivuilta.  Lisätietoja hankkeesta saa Ramboll Finland Oy:stä Hanna Tolvaselta (hanna.tolvanen@ramboll.fi) sekä Pirkanmaan ELY-keskuksesta Jarno Laitiselta (jarno.laitinen@ely-keskus.fi).

Hauli_artikkeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Näytteiden jäätymistä ja sulamista mitattiin säännöllisin välein jokaisen syklin vaiheen aikana.