Korsnäsin vanhalla lyijykaivoksella alkaa ympäristötarkkailu – alue on mukana valtakunnallisessa KAJAK-hankkeessa

Uutinen 30.6.2021 klo 13.26

Korsnäsin vanhan lyijykaivoksen alueella käynnistetään syksyllä 2021 seuranta, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa kaivosalueen ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Seuranta on osa valtakunnallista KAJAK-hanketta, jossa selvitetään ja tarvittaessa kunnostetaan mahdollisesti vakavaa haittaa tai uhkaa aiheuttavia suljettuja ja hylättyjä kaivannaisjätealueita. Hanketta toteuttaa koko maassa Pirkanmaan ELY-keskus.

Korsnäsin kaivosalue. Etualalla vesistöä ja koivuja, taustalla kaivosrakennelmia.
© Kuva: Camilla Moliis / Korsnäsin kunta

Seuranta tarkoittaa käytännössä vesien ja kaivannaisjätteen laadun selvittämistä sekä säteilymittauksia. Alueella tehdään tutkimuksia ja otetaan näytteitä muun muassa alueelta johtuvista pintavesistä sekä kaivannaisjätteistä. Alueella tehdään seurantaa noin kahden vuoden ajan.

Korsnäsin vanha lyijykaivos on ollut toiminnassa vuosina 1961–1962 sekä 1964–1972.  Alueella louhittiin ja rikastettiin lyijypitoista malmia, ja lyijyrikasteen lisäksi kaivos tuotti lantanidirikastetta. Samalla tuotannossa syntyi kaivannaisjätteitä, jotka on sijoitettu kaivosalueelle. Jätealueet, eli rikastushiekka-allas ja lantanidikasa, ovat nähtävissä alueella edelleen, vaikka ne ovat kasvillisuuden peitossa.

Ympäristövaikutuksista vain vähän tietoa – riskejä ei arvioida suuriksi

Korsnäsin kunta on omistanut kaivosalueen vuodesta 1978 saakka. Alueella on yritys- ja virkistystoimintaa, kuten luontopolku. Alueen matkailu- ja virkistyskäyttöä halutaan kehittää tulevaisuudessa edelleen.

”Kaivosalueen ympäristövaikutuksista on kuitenkin vähän tietoa. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt alueella sedimentti-, pintavesi- ja säteilytutkimuksia vuonna 2016. Lisäksi alueen säteilyarvoja on mitattu vuonna 2020 opinnäytettä varten”, kertoo pilaantuneiden alueiden asiantuntija Henna-Mari Havana Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Opinnäytteessä havaittiin, että louhoksen vedessä esiintyy rautaa, mangaania ja uraania. Myös oja- ja merisedimenteissä oli uraania. Lantanidikasasta todettiin vapautuvan hieman uraania jätteiden huokosveteen ja viereiseen ojaveteen.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus arvioi, että alueelta kulkeutuu haitta-aineita ympäristöön. Mittausten perusteella ei ole todettu merkittävästi taustasäteilystä poikkeavaa säteilyä, eivätkä satunnaiset ulkoilijat saa haitallista säteilyannosta alueella liikkuessaan. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on kuitenkin todennut, että alueella tulee tehdä laajempi tutkimus mahdollisten riskien selvittämiseksi.

Seuranta tehdään valtion varoin – yhteistyössä laajasti eri viranomaisia

Korsnäsin kaivannaisjätealue kuuluu kansalliseen luetteloon, jossa on mahdollisesti vakavaa haittaa tai uhkaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle aiheuttavia kaivannaisjätealueita. Luettelo perustuu EU:n kaivannaisjätedirektiiviin, ja se on päivitetty viimeksi tammikuussa 2020. Luettelo sisältää 31 kohdetta, joista 19 edellyttää lisäselvittelyä ja mahdollisesti jatkotoimenpiteitä.

KAJAK-kohteita selvittää ja tarpeen mukaan kunnostaa valtakunnallisesti Pirkanmaan ELY-keskus. Korsnäsissä hanke käynnistyy nyt seurannalla, jonka on tarkoitus tuottaa lisätietoa mahdolliseen selvitysvaiheeseen.

Seuranta kustannetaan valtion varoin, ja sitä varten perustetaan hankeryhmä, johon kutsutaan muun muassa Korsnäsin kunta, Länsirannikon ympäristönsuojeluyksikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, konsultti sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto ja Säteilyturvakeskus. Seurannan päätyttyä tuloksista ja niiden johtopäätöksistä laaditaan raportti, joka toimitetaan tiedoksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Lue lisää

KAJAK-hankkeessa selvitetään kaivannaisjätealueiden riskejä

Naturally Occurring Radioactive Material in Two Mine Waste Sites in Finland (Helda-julkaisuarkisto)

Lisätietoja

KAJAK-hanke yleisesti: Kari Pyötsiä, projektipäällikkö, kari.pyotsia@ely-keskus.fi, 0295 036 372

Korsnäsin kohde: Henna-Mari Havana, pima-asiantuntija, henna-mari.havana@ely-keskus.fi, 0295 038 053


  • Tulosta sivu