Kiteen Villalassa tehdään vanhan kaatopaikka-alueen selvityksiä

Uutinen 8.7.2021 klo 9.17

Villalan vanhan kaatopaikan alueella aloitetaan kesällä 2021 ympäristötekniset tutkimukset. Tarkoituksena on selvittää mahdollisia kaatopaikan ympäristövaikutuksia pinta- ja pohjaveteen sekä jätetäytön laajuutta ja laatua.

Villalan vanha kaatopaikka on historiatietojen mukaan ollut Kesälahden kunnan käytössä yhdyskuntajätteen kaatopaikkana vuosina 1971–1980. Kaatopaikka-alue on ollut vuokrattuna yksityishenkilöltä. Alue sijoittuu Kannokkosuon II-luokan pohjavesialueella entisen maa-ainesottoalueen reunaan.

Villalan vanhalla kaatopaikka-alueella ei ole toteutettu aikaisempia tutkimuksia. Kesällä 2021 tehtävissä tutkimuksissa selvitetään vanhan kaatopaikka-alueen maaperän ja pohjaveden tilaa sekä jätetäytön haitta-ainepitoisuuksia, laajuutta ja määrää. Tutkimusalueelta otetaan maaperä-, pohjavesi- ja pintavesinäytteitä laboratorioanalyysiä varten. Alustavan aikataulun mukaisesti näytteenotto toteutetaan heinäkuussa. Kenttä-tutkimukset kestävät yhteensä noin viikon.

Tutkimustulosten perusteella laaditaan maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvi-ointi. Selvitykset valmistuvat marraskuussa 2021.

Selvityksen toteuttaa Ramboll Finland Oy yhteistyössä Kiteen kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Hanke on osa Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaa valtakunnallista Maaperä kuntoon -ohjelmaa.

Lisätietoja

Juha Kervinen, Kiteen kaupunki, 040 105 1232, juha.kervinen@kitee.fi

Jari Tiainen, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 026 235, jari.tiainen@ely-keskus.fi

Anna Naukkarinen, Ramboll Finland Oy, 040 635 2633, anna.naukkarinen@ramboll.fi

Kartta Kiteen Villalan kaatopaikan sijainnista.
Tutkimuskohde on ympyröity karttaan punaisella. © Pohjakartta: MML Kiinteistötietopalvelu

  • Tulosta sivu