Kinnulan entisellä kaatopaikalla ei todettu puhdistustarvetta

Uutinen 7.2.2020 klo 9.43

Kinnulan kunnassa 1960-70-luvuilla toimineen yhdyskuntajätteen kaatopaikalla tehdyissä selvityksissä ei todettu maaperän puhdistustarvetta. Aluetta tutkittiin marraskuussa 2019.

Kinnulan kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat selvittäneet ympäristöriskejä Kinnulan kunnassa sijaitsevalla Muholan vanhalla kaatopaikalla. Kohde kuuluu Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoimaan valtakunnalliseen Maaperä kuntoon -ohjelmaan. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy marras-joulukuussa 2019.

Kohde on toiminut yhdyskuntajätteen kaatopaikkana vuosien 1960-1975 välisenä aikana. Toiminnan päätyttyä kaatopaikka on peitetty puhtailla täyttömailla. Kaatopaikka toimintaan liittyvät maanpäälliset rakenteet on purettu. Kaatopaikka-alue on selvästi havaittavissa kohteessa (täytön reuna). Kohde sijaitsee Muholan (0925603) I-luokan pohjavesialueella.

Kohteessa tehdyssä tutkimuksessa asennettiin pohjavesiputkia ja otettiin näytteitä maaperästä sekä pohjavedestä. Maa- ja pohjavesinäytteistä analysoitiin laboratoriossa haitta-aineiden pitoisuuksia.

Tutkimusten perusteella alueella on viitteitä kaatopaikan toiminnasta, mutta kohonneita haitta-ainepitoisuuksia todettiin maaperänäytteissä vain sinkin ja öljyhiilivetyjen summapitoisuuden osalta. Pohjavedessä todettiin kohonneita koboltin ja toisella näytteenottokerralla myös sinkin liukoisia pitoisuuksia. Kohonneita kokonaispitoisuuksia todettiin uraanin, raudan, mangaanin sekä kloridin osalta.

Todetuista haitta-ainepitoisuuksista ei riskinarvion perusteella arvioida aiheutuvan terveydellistä tai kulkeutumiseen perustuvaa haittaa kohteen nykyisessä käytössä. Kohteeseen esitetään toteutettavaksi kertaluonteisesti pohjavesinäytteenottoa syksyllä 2020. Tutkimuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen sekä maanäytteistä saatujen analyysitulosten perusteella kohteessa ei ole tarvetta tehdä muita lisätutkimuksia tai muitakaan jatkotoimenpiteitä.

Kartta Kinnulan entisen kaatopaikan sijainnista.
Kinnulan entisen kaatopaikan sijainti on merkitty karttaan sinisellä nuolella.

Lisätietoja

Ilkka Paananen, Kinnulan kunta, 044 459 6222, ilkka.paananen@kinnula.fi

Päivi Turtia, Pirkanmaan ELY-keskus, 050 396 1507, paivi.turtia@ely-keskus.fi