Heinolassa ei todettu merkittävää ympäristö- tai terveysriskiä vanhalla kaatopaikalla

Uutinen 7.12.2020 klo 13.42

Opintien vanhan kaatopaikan ympäristötutkimuksissa todettiin haitta-ainepitoista jätteensekaista maata. Pohjavesinäytteiden perusteella haitta-aineet eivät ole merkittävissä määrin kulkeutuneet pohjaveteen. Pintavesilammikossa todettiin matalia haitta-ainepitoisuuksia.

Heinolassa tutkittiin Opintiellä Veljeskylän vanhan kaatopaikan vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen syksyllä 2020. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää kaatopaikan mahdollista riskiä pohjaveden pilaantumiselle ja muita ympäristöriskejä sekä rajata kaatopaikan aluetta. Kohde on mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisessa Maaperä kuntoon -ohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Sitowise Oy.

Veljeskylän vanha kaatopaikka on toiminut yhdyskuntajätteen kaatopaikkana 1930-1950-lukujen välillä. Historiatietojen mukaan kaatopaikalle on läjitetty myös teollisuusjätettä, kompostia ja teurasjätettä. Kaatopaikka sijaitsee Heinolan kaupungin omistamilla kiinteistöillä. Maankaatopaikka sijaitsee I-luokan pohjavesialueella (Veljeskylä 0608803).

Kaatopaikalle tehtiin kaivinkoneella 14 koekuoppaa, joista otettiin maanäytteitä. Alueelle asennettiin kaksi uutta pohjaveden havaintoputkea. Pohjavesinäytteet otettiin kolmesta havaintoputkesta ja lisäksi yksi pintavesinäyte alueella sijaitsevasta lammikosta sekä yksi vesinäyte kaatopaikalla sijainneeseen koekuoppaan kertyneestä vedestä.

Ei riskiä ihmisten terveydelle

Tutkimuksessa todettiin maaperässä valtioneuvoston asetuksen VNa 214/2007 alemman ja ylemmän ohjearvon ylittävinä pitoisuuksina metalleja ja PAH-yhdisteitä sekä alemman ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia öljyhiilivetyjä. Kohonneita haitta-ainepitoisuuksia (pitoisuus yli VNa 214/2007 kynnysarvon) todettiin yhteensä 12 tutkimuspisteessä. Yhdeksässä tutkimuspisteessä todettiin jätettä. Jätettä ja/tai haitta-ainepitoista maata todettiin vaihtelevilla syvyyksillä pintamaasta noin kolmen metrin syvyyteen.

Tutkimuksen perusteella haitta-aineet eivät ole merkittävissä määrin kulkeutuneet pohjaveteen. Pintavesilammikossa todettiin matalia pitoisuuksia haitta-aineita, mutta vaikutusten ei arvioida ulottuvan kaatopaikka-aluetta laajemmalle.

Tulosten perusteella tehdyn kohdekohtaisen riskinarvion perusteella haitta-ainepitoisuuksista ei nykytilanteessa aiheudu riskiä ihmisten terveydelle, sillä alueella liikkuminen on vähäistä. Eliöstön altistuminen arvioidaan vähäiseksi. Haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen arvioidaan vähäiseksi ja kulkeutuminen vedenottamolle epätodennäköiseksi.

Jatkotoimenpiteenä suositellaan vesinäytteenottoa kahden vuoden ajan kaksi kertaa vuodessa olemassa olevista pohjavesiputkista. Tarkkailutulosten perusteella voidaan arvioida jatkotarkkailun ja riskinhallintatoimenpiteiden tarvetta. Alueella liikkumista suositellaan vain merkityillä poluilla ja pitkospuilla.

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan ELY-keskus, PIMA-asiantuntija Anna Kralik, puh. 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi

Sitowise Oy, Anna Perttola, puh. 044 4279143, anna.perttola@sitowise.com

Kartta Opintien kohteen sijainnista.
 

  • Tulosta sivu