Asikkalassa ei todettu ympäristö- tai terveysriskiä Saitan vanhan maankaatopaikan alueella

Uutinen 30.11.2020 klo 16.48

1990-luvulla lopettaneen Saitan maankaatopaikan ympäristötutkimuksissa löydettiin alueelle läjitettyä kuorijätettä. Kuorijäte oli dioksiini- ja furaanipitoista, mutta pohjavesinäytteissä ei todettu dioksiini- tai furaaniyhditeitä eikä kloorifenoleita.

Asikkalan kunnassa  tehtiin syys-lokakuussa maaperä- ja pohjavesitutkimuksia Saitan vanhalla maankaatopaikalla.  Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuutta, mahdollista riskiä pohjaveden pilaantuneisuudelle sekä mahdollisten haitallisten aineiden pitoisuuksia. Kohde on mukana Pirkanmaan ELY-keskuksen valtakunnallisessa Maaperä kuntoon -ohjelmassa. Selvitykseen liittyvät tutkimus- ja suunnittelutyöt toteutti Sitowise Oy.

Saitan vanha maankaatopaikka on toiminut kunnan maankaatopaikkana vuoteen 1997 asti.  Maankaatopaikkaa on käytetty myös sahan kuorijätteen kaatopaikkana 1970-luvulla. Kaatopaikka sijaitsee Asikkalan kunnan omistamalla kiinteistöllä. Maankaatopaikka sijaitsee I-luokan pohjavesialueella (Aurinkovuori 0401601).

Maankaatopaikalle tehtiin kaivinkoneella 10 koekuoppaa ja asennettiin yksi uusi pohjaveden havaintoputki. Tutkimuksissa otettiin lisäksi vesinäytteitä pohjaveden havaintoputkista (2 kpl). Koekuopat ulotettiin enimmillään n. 6.5 m syvyyteen maanpinnasta.

Pohjaveden tarkkailua suositellaan jatkamaan

Tutkimuskohteessa havaittiin puuperäistä jätettä yhdeksässä koekuopassa. Tutkimuksessa todettiin valtioneuvoston asetuksen 214/2007 alemman ohjearvotason ylittävää kuorihaketta tai purua neljässä koekuopassa eri syvyyksissä noin 2–6,5 metrin syvyydellä. Kynnysarvopitoisuudet ylittävää maa-ainesta todettiin neljässä koekuopassa eri syvyyksissä 0–5,6 metrin syvyydellä. Pääosin haitta-aineet sijaitsivat vähintään yhden metrin syvyydellä maanpinnasta, mutta yhdessä tutkimuspisteessä todettiin kohonneita haitta-ainepitoisuuksia myös pintamaassa.

Tutkimustulosten perusteella laadittiin riskinarvio. Haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen arvioitiin mahdolliseksi etenkin koboltin osalta, mutta kobolttipitoisuuden arvioitiin johtuvan luontaisesta pitoisuudesta. Muut metallipitoisuudet alittivat pohjaveden vertailuarvot, eikä pohjavedessä todettu trikloorifenoleita tai dioksiini- ja furaaniyhdisteitä.

Eliöiden vähäinen altistuminen haitta-aineille on mahdollista kun haitta-aineet sijaitsevat pintamaassa. Jatkotoimenpiteenä suositellaan olemassa olevan pohjavesitarkkailun jatkamista. Tarkkailuun suositellaan lisättävän tutkimusalueen olevassa olevan havaintoputken ja uuden havaintoputken tarkkailu. Vanhan sahan kaatopaikka-alueen kasveja ei suositella ravinnoksi laajamittaisesti.

Lisätietoja

Työn tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus, PIMA-asiantuntija Anna Kralik, puh. 050 395 5074, anna.kralik@ely-keskus.fi

Työn toteuttaja: Sitowise Oy, Anna Perttola, puh. 044 4279143, anna.perttola@sitowise.com

Kartta Asikkalan tutkimusalueen sijainnista.
Tutkittu alue on ympyröity karttaan vihreällä.

  • Tulosta sivu