PIMA-maiden vanhentamisen testijärjestelmän kehittäminen – esimerkkinä lyijyä korvaavien haulien ympäristövaikutuksien tutkimukset

Hankkeen tavoitteena on PIMA-maiden vanhentamiseen liittyvän innovatiivisen testijärjestelmän kehittäminen, jonka avulla pyritään arvioimaan PIMA-maiden sekä muiden hyötykäyttö- ja jätemateriaalien liukoisuuden kehittymistä pitkällä aikavälillä nopeuttamalla vanhenemista.

Aikataulu

Syyskuu, 2016 – Huhtikuu, 2017

Päähakija

Ramboll Finland Oy

Yhteyshenkilö

Kimmo Järvinen / PL 25, Säterinkatu 6,

kimmo.jarvinen(at)ramboll.fi / p. 040 083 3147

Hankkeen tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on PIMA-maiden vanhentamiseen liittyvän innovatiivisen testijärjestelmän kehittäminen, jonka avulla pyritään arvioimaan PIMA-maiden sekä muiden hyötykäyttö- ja jätemateriaalien liukoisuuden kehittymistä pitkällä aikavälillä nopeuttamalla vanhenemista. Hankkeessa verrataan ravistelutestiä ja jäätymis-sulamistestiä keskenään ja selvitetään vaihtoehtoisen PIMA-maiden haitta-aineiden liukoisuustestin soveltuvuutta. Jäätymis-sulamistestiä ei tiedettävästi ole aiemmin käytetty PIMA-maille. Hankkeessa kehitettävän tutkimusmenetelmän kautta voidaan saavuttaa parhaimmillaan luonnonvaroja säästäviä toimintatapoja mm. PIMA-kohteiden kunnostamisessa. Hankkeessa testijärjestelmän kehittämistä sovelletaan ja kehitetään ampumaradoilla havaitun ongelman ratkaisemiseksi.

Suomessa on arviolta 200–300 toiminnassa olevaa haulikkorataa. Ampumaratojen toimintaa on kehitetty mm. ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinnan selvityksellä, jossa on huomioitu ampumaratojen paras käyttökelpoinen tekniikka (Suomen Ympäristö 4/2014). Merkittävin ympäristövaikutuksia aiheuttava tekijä ampumaradoilla on patruunoiden metallit (lyijy ja antimoni), jotka voivat liueta ajan kuluessa maaperän kautta pinta- ja/tai pohjavesiin. Selvityksen mukaan lyijyhauleja voidaan korvata mm. teräshauleilla. Selvityksessä kuitenkin mainitaan, että korvaavien haulien ympäristövaikutuksia ja yhteisvaikutuksia jo maaperässä olevien lyijyhaulien kanssa ei tunneta.

Viime vuosina ampumaratojen ympäristövaikutuksiin on entistä enemmän kiinnitetty huomioita ja ympäristöluvissa määrätään siirtymään - tai ainakin selvittämään - lyijyä korvaavien haulien käyttöön etenkin pohjavesialueilla ilman että varmuudella tunnetaan lyijyä korvaavien haulien ympäristövaikutuksia ja niiden yhteisvaikutuksia lyijyhaulien kanssa. Siten on mahdollista, että lyijyä korvaavat haulimateriaalit voivat kasvattaa ampumaradoilla olevan aiemmasta kuormituksesta peräisin olevan lyijyn liukenemista ja kulkeutumista (mm. Hurley 2013). Tämä voi hankaloittaa ympäristövaikutuksien hallintaa ja kasvattaa huomattavasti kunnostuskustannuksia toiminnan loputtua. Kehitettävällä testijärjestelmällä pyritään ennakoimaan haitta-aineiden käyttäytymistä pitkällä aikavälillä vanhentamisen keinoin.

Hankkeen tavoitteena on 1) kehittää testijärjestelmä ja arvioida sen soveltuvuutta PIMA-maille. Lisäksi tavoitteena on tuottaa luotettavaa tutkimustietoa Suomen olosuhteisiin lyijyhaulien korvaamiselle selvittämällä 2) lyijyä korvaavien haulimateriaalien ympäristövaikutukset ja 3) lyijyä korvaavien haulien vaikutus jo lyijyhauleja sisältävässä maaperässä. Tavoitteet saavutetaan tutkimalla haulikkoratojen maaperän/ratarakenteen a) lyijykuormitusta ja b) sekä lyijy- että teräshaulikuormitusta laboratoriomittakaavan kokeilla. Kokeet tehdään nopeuttamalla lyijyhauleja ja lyijy-teräshauleja sisältävän kostean maaperän fysikaalista rapautumisprosessia jäätymis-sulamissykleillä. Tällöin voidaan laboratorio-olosuhteissa nopeuttaa muutamaan kuukauteen liukenemisprosessi, joka kestäisi luonnossa vuosia. Kokeet tehdään käyttämällä kahta ampumaradoille tyypillisintä maata: turve- ja hiekkamaata. Näillä on lähtökohtaisesti erilaiset ominaisuudet ja vaikutukset liukenemisprosessiin. Tarkasteltavat maanäytteet ovat peräisin vanhoilta haulikkoampumaradoilta. Tutkimuksilla arvioidaan testijärjestelmän soveltuvuutta muiden PIMA-maiden tai hyötykäytettävien jätemateriaalien vanhentamiseen. Lisäksi saadaan tietoa lyijy- ja teräshaulien liukoisuudesta eri maalajeissa, pilaantuman ikääntymisen vaikutuksesta sekä teräshaulien ja lyijyhaulien yhteisvaikutuksista.

Kokonaisuudessaan hanke kehittää uudenlaista palvelua ja tuottaa yhteiskunnallista hyötyä lisäämällä tietoa PIMA-maiden pitkäaikaisvaikutuksista. Lisäksi saadaan tutkimustietoa lyijyä korvaavien haulien ympäristövaikutuksista, jolloin edellä mainitut epävarmuudet vähenevät ja voidaan välttää perusteettomia johtopäätöksiä. Hakijan (Ramboll Finland Oy) tavoitteena on markkinaedun saavuttaminen ja uudenlaisen tuotteen/testauspalvelun luominen, jota voidaan hyödyntää PIMA-maiden riskien arvioinnissa ja hallinnassa. Lisäksi hankkeen tuoma tutkimustieto vaikuttaa ampumaratojen toiminnan ohjaukseen ympäristölupahakemuksen kautta, jolloin ampumatoiminnan harjoittajat voivat paremmin ymmärtää toiminnan ympäristövaikutuksia. Lupa- ja valvontaviranomaiset voivat ympäristölupapäätöksen kautta valvoa BAT-periaatteiden toteuttamista. Ympäristölupatoiminnan keskeisenä tavoitteena on ympäristön pilaantumisen ehkäisy. Ampumaratalain (763/2015) uudistuksen myötä maakuntaliitot on velvoitettuja laatimaan alueelleen ampumaratojen kehityssuunnitelman. Hankkeen tutkimustyö auttaa selventämään minkä tyyppisiä ratoja kannattaa säilyttää ympäristövaikutuksien minimoimiseksi.

Hankkeesta laaditaan loppuraportti, jossa esitetään työn taustat, tutkimusmenetelmät, tutkimuksen tulokset, epävarmuudet ja johtopäätökset vaikuttavuuksineen. Hyötyjen realisoitumiseksi raportin tuloksista tiedotetaan sekä ympäristöalan että ampumaharrastajien ammatillisissa tilaisuuksissa. Lisäksi on tarkoitus kirjoittaa artikkeleita molempien alojen lehtiin. Viestintä on oleellinen osa hankkeen onnistumista. Siten ohjausryhmään on pyydetty mukaan edustajat kaikista keskeisistä sidosryhmistä.

Tuotokset ja viestintä

Ei liitteitä.

Julkaistu 16.2.2017 klo 11.10, päivitetty 28.3.2018 klo 14.58