Kokeiluhankkeen T&K-rahoitusta jaettu jo yli 2 milj. euroa

Uutinen 1.11.2017 klo 12.03
 

 

 

Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoima ja yhteistyössä Tekesin kanssa toteutettava hallituksen kärkihankkeen ”kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut” toimeenpanoon kuuluva pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhanke julkaisi kesällä 2016 kokeilutoimintaa tukevan T&K-haun, josta rahoitetaan yritysvetoisia kokeilu- ja kehittämishankkeita. T&K-haku tukee Tekesin Clean Soil pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen kokeiluhankerahoitusta, jossa tavoitellaan innovatiivisia vientiin tähtääviä kunnostusmenetelmiä sekä kokonaisratkaisuja.

Tekes toimii kokeiluhankkeissa uusien ratkaisujen riskirahoittajana ja sen rahoittamissa projekteissa tutkitaan ja luodaan valmiuksia varhaisemmassa kehitysvaiheessa oleville kansainvälisen markkinapotentiaalin omaaville ratkaisuille. Pirkanmaan ELY-keskus taas rahoittaa yritysvetoisia kokeiluja ja kehittämishankkeita sekä innovatiivisina julkisina hankintoina toteutettavia demonstraatiohankkeita, joissa puhdistetaan valtakunnallisen tutkimus- ja kunnostusohjelman kohteita valtion jätehuoltotyönä. Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankkeen voikin käsittää demonstraatioalustaksi, joka toimii siltana T&K-hankkeissa kehitettyjen innovaatioiden kaupallistamisessa (kuvaaja 1).

Kokeiluhanke_verkko
 

 

KUVAAJA 1. demonstraatiohankkeen rooli innovaatioiden todistamisessa ennen kaupallistamista.

Vuoteen 2017 mennessä pilaantuneiden maa-alueiden kärkihankerahoitusta on jaettu jo yli kaksi miljoonaa euroa ja rahoitusta on saanut lähes 20 hanketta. Pääosa hankkeista keskittyy uusien pilaantuneen maaperän ja pohjaveden tutkimus- ja puhdistusmenetelmien kehittämiseen ja kokeiluun, mutta mukana on myös selvityshankkeita sekä kansainvälisen liiketoiminnan kehityshankkeita. Hankkeiden päätoteuttajana toimivat pääosin yritykset ja julkiset tutkimuslaitokset.

Rahoituksella jatkuva ja avoin haku

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankkeelta on mahdollista hakea rahoitusta suoraan sekä Pirkanmaan ELY-keskukselta että Tekesiltä. Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämä rahoitus on luonteeltaan tutkimus- ja kehittämispalveluihin tarkoitettua hankerahoitusta. Rahoituksen tavoitteena on edistää kestävien ja kehittyneiden riskienhallintamenetelmien kokeellista kehittämistä vähentämällä hankkeiden taloudellista riskiä. Rahoituksella tavoiteltu hyöty onkin luonteeltaan yhteiskunnallista, sillä kehittämis- ja kokeilutoiminta tukee osaltaan valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategian toimeenpanoa. Sen avulla voidaan myös levittää hyväksi havaittuja käytäntöjä ja näin edesauttaa kestävien ja kiertotaloutta edistävien riskinhallintaratkaisujen käyttöönottoa. Tekes painottaa rahoituksessaan yritysvetoisia hankkeita, jotka tähtäävät konkreettisiin demonstraatiokohteisiin. Yhteisprojekteja, pilotointia ja demonstrointia voidaan rahoittaa lisäksi myös Tekesin muulla rahoituksella. Sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen että Tekesin rahoitusta voi hakea jatkuvasti avoinna olevassa haussa, mutta kokeiluhankerahoituksella tuettujen hankkeiden tulee päättyä 31.12.2018 mennessä.